Parlamentní otázka - O-000004/2013Parlamentní otázka
O-000004/2013

  57. zasedání Komise OSN pro postavení žen: předcházení a zabránění všem formám násilí páchanému na ženách a dívkách a odstraňování tohoto násilí

Otázka k ústnímu zodpovězení s rozpravou O-000004/2013
Komisi
článek 115 jednacího řádu
Mikael Gustafsson
za Výbor pro práva žen a rovnost pohlaví

Postup : 2012/2922(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu :  
O-000004/2013
Předložené texty :
O-000004/2013 (B7-0111/2013)
Hlasování :
Přijaté texty :

Násilí vůči ženám a dívkám je dosud jednou z nejzávažnějších, celosvětově rozšířených forem systematického porušování lidských práv. Má-li být této formě násilí a genderově motivovanému násilí učiněna přítrž, je nutné o to usilovat na všech úrovních. Na mezinárodní úrovni byly nejpodstatnější kroky k zastavení násilí na ženách a dívkách učiněny prostřednictvím Organizace spojených národů, zejména zřízením Pekingské akční platformy. Rovněž Evropská unie tuto problematiku začlenila do své vnitřní politiky, do svých právních předpisů i mezi témata své zahraniční politiky.

Odstranění násilí páchaného na ženách a dívkách bude hlavním tématem 57. zasedání Komise OSN pro postavení žen, které se bude konat ve dnech 4. až 15. března 2013. V loňském roce se této Komisi nepodařilo přijmout dohodnuté závěry, což je pro všechny subjekty hájící a podporující práva žen značně znepokojivé. V tomto kontextu bude 57. zasedání Komise pro postavení žen mimořádnou příležitostí k dosažení pokroku v otázkách práv žen a k posílení celosvětových opatření zaměřených na odstranění násilí vůči ženám a dívkám. EU sehrává důležitou úlohu a musí tedy přijmout všechny nezbytné kroky k zajištění pozitivních výsledků.

     Jak bude Evropská unie v této fázi podporovat snahy OSN, jejichž cílem je zamezit všem formám násilí vůči ženám a zajistit, aby bylo na 57. zasedání Komise pro postavení žen v březnu 2013 dosaženo pokroku a byl přijat soubor dohodnutých závěrů zaměřených na budoucí vývoj?

     Kterými stěžejními prvky chce EU přispět k novým globálním politickým a operativním opatřením usilujícím o ukončení všech forem násilí vůči ženám?

     Jakého pokroku dosáhla ESVČ, pokud jde o začleňování problematiky práv žen, zejména činnosti zaměřené na odstraňování všech forem násilí vůči ženám, do hlavní náplně své práce? Jaké další kroky se plánují?

     Jak je politika EU týkající se řešení a předcházení násilí posuzována v kontextu humanitární a mezinárodní rozvojové pomoci?

     Jak se celosvětová snaha o odstranění násilí vůči ženám odrazí na úrovni EU, zejména v ohlášené strategii EU k ukončení všech forem násilí vůči ženám a v případných budoucích legislativních opatřeních?

Předložení: 28.1.2013

Postoupení: 30.1.2013

Platné do: 6.2.2013