Parlementaire vraag - O-000004/2013Parlementaire vraag
O-000004/2013

    57e zitting van de VN-commissie over de status van vrouwen (CSW): uitbanning en voorkoming van alle vormen van geweld tegen vrouwen en meisjes

  Vraag met verzoek om mondeling antwoord O-000004/2013
  aan de Commissie
  Artikel 115 van het Reglement
  Mikael Gustafsson
  namens de Commissie rechten van de vrouw en gendergelijkheid

  Procedure : 2012/2922(RSP)
  Stadium plenaire behandeling
  Documentencyclus :  
  O-000004/2013
  Ingediende teksten :
  O-000004/2013 (B7-0111/2013)
  Stemmingen :
  Aangenomen teksten :

  Geweld tegen vrouwen en meisjes blijft een van de ernstigste mondiale, structurele schendingen van de mensenrechten. Er zijn inspanningen op elk niveau nodig om geweld tegen vrouwen en meisjes en gendergerelateerd geweld een halt toe te roepen. Op internationaal niveau is het belangrijkste proces om geweld tegen vrouwen en meisjes uit te bannen uitgevoerd via het werk van de Verenigde Naties, en in het bijzonder het actieprogramma van Peking. Ook de Europese Unie heeft dit probleem zowel in haar intern beleid en wetgeving als in de maatregelen van het buitenlands beleid opgenomen.

  De uitbanning van geweld tegen vrouwen en meisjes zal het hoofdonderwerp vormen van de 57e zitting van de VN-commissie over de status van vrouwen (CSW) die van 4 t/m 15 maart 2013 gehouden zal worden. Vorig jaar is het de CSW niet gelukt gezamenlijke conclusies aan te nemen, wat een bron van grote zorg is voor alle mensen en organisaties die zich hard maken voor de bescherming en bevordering van de mensenrechten van vrouwen. Tegen deze achtergrond zal de 57e CSW-zitting een cruciale gelegenheid zijn om de agenda over de mensenrechten van vrouwen een nieuwe impuls te geven en wereldwijd meer maatregelen te treffen voor de uitbanning van geweld tegen vrouwen en meisjes. Er is een belangrijke rol weggelegd voor de EU en daarom moet zij alle nodige stappen zetten om tot een positief resultaat te komen.

       Hoe steunt de Europese Unie in dit stadium de inspanningen van de VN om alle vormen van geweld tegen vrouwen uit te bannen en ervoor te zorgen dat de 57e CSW-zitting in maart 2013 positieve resultaten en een reeks toekomstgerichte conclusies oplevert?

       Wat zijn de hoofdbestanddelen van de bijdrage van de EU aan nieuwe beleids- en operationele maatregelen op mondiaal niveau om alle vormen van geweld tegen vrouwen een halt toe te roepen?

       Welke vooruitgang heeft de EDEO geboekt in het centraal stellen van problemen op het vlak van vrouwenrechten in zijn werkzaamheden, met name wat betreft de uitbanning van alle vormen van geweld tegen vrouwen? Welke verdere maatregelen staan er op stapel?

       Hoe wordt het EU-beleid inzake de aanpak en de voorkoming van geweld beoordeeld in de context van humanitaire en internationale ontwikkelingshulp?

       Hoe zullen de wereldwijde inspanningen om geweld tegen vrouwen uit te bannen op EU-niveau worden vormgegeven, met name in de aangekondigde EU-strategie ter beëindiging van alle vormen van geweld tegen vrouwen, en door middel van eventuele toekomstige wettelijke maatregelen?

  Ingediend: 28.1.2013

  Doorgezonden: 30.1.2013

  Uiterste datum beantwoording: 6.2.2013