Pytanie poselskie - O-000004/2013Pytanie poselskie
O-000004/2013

    57. sesja Komisji ds. Statusu Kobiet Zgromadzenia Ogólnego ONZ (CSW): likwidacja wszelkich form przemocy wobec kobiet i dziewczynek i zapobieganie wszelkim formom takiej przemocy

  Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej O-000004/2013
  do Komisji
  art. 115 Regulaminu PE
  Mikael Gustafsson
  Komisji Praw Kobiet i Równouprawnienia

  Procedura : 2012/2922(RSP)
  Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
  Dokument w ramach procedury :  
  O-000004/2013
  Teksty złożone :
  O-000004/2013 (B7-0111/2013)
  Głosowanie :
  Teksty przyjęte :

  Przemoc wobec kobiet i dziewczynek nadal pozostaje jednym z najbardziej poważnych na świecie strukturalnych  przypadków naruszania praw człowieka. Aby położyć kres przemocy wobec kobiet i dziewczynek oraz przemocy ze względu na płeć, należy prowadzić działania na każdym poziomie. Na poziomie międzynarodowym najważniejszymi działaniami w celu likwidacji przemocy wobec kobiet i dziewczynek są działania prowadzone przez Organizację Narodów Zjednoczonych, a w szczególności pekińską platformę działania. Kwestia ta jest również obecna w polityce wewnętrznej Unii Europejskiej, a także w pracach ustawodawczych i działaniach w ramach polityki zagranicznej.

  Likwidacja przemocy wobec kobiet i dziewczynek będzie głównym tematem 57. sesji Komisji ds. Statusu Kobiet Zgromadzenia Ogólnego ONZ (CSW), która odbędzie się w dniach 4-15 marca 2013 r. W ubiegłym roku CSW nie udało się przyjąć uzgodnionych wniosków, co bardzo zaniepokoiło wszystkie podmioty działające na rzecz obrony i promowania praw człowieka w odniesieniu do kobiet. Dlatego też 57. sesja CSW będzie bardzo ważną okazją, aby poczynić postępy w zakresie programu działań dotyczących praw człowieka w odniesieniu do kobiet oraz nasilić działania zmierzające do likwidacji przemocy wobec kobiet i dziewczynek. UE ma do odegrania ważną rolę i musi poczynić wszelkie niezbędne kroki, aby zapewnić pozytywne wyniki tej sesji.

       W jaki sposób Unia Europejska zamierza wspierać na tym etapie starania ONZ, aby zlikwidować wszelkie formy przemocy wobec kobiet, zapewnić pozytywne wyniki sesji oraz sformułować na 57. sesji CSW w marcu 2013 r. skierowane w przyszłość uzgodnione wnioski?

       Na czym głównie polega wkład UE w nowe działania polityczne i operacyjne prowadzone na poziomie światowym, aby położyć kres wszelkim formom przemocy wobec kobiet?

       Jakie postępy osiągnęła ESDZ w zakresie wprowadzania kwestii praw człowieka w odniesieniu do kobiet do swoich głównych prac, a w szczególności do prac zmierzających do likwidacji wszelkich form przemocy wobec kobiet? Jakie kroki planuje się na przyszłość?

       Jak jest oceniana polityka UE w zakresie zwalczania i zapobiegania przemocy w kontekście pomocy humanitarnej i międzynarodowej pomocy rozwojowej?

       Jak działania podejmowane na szczeblu światowym w celu likwidacji przemocy wobec kobiet znajdą odbicie w działaniach UE, a w szczególności w zapowiedzianej strategii UE mającej na celu położenie kresu przemocy wobec kobiet i za pomocą ewentualnych przyszłych środków ustawodawczych?

  Przedłożone: 28.1.2013

  Przekazane: 30.1.2013

  Termin na udzielenie odpowiedzi: 6.2.2013