Förfarande : 2012/2922(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : O-000004/2013

Ingivna texter :

O-000004/2013 (B7-0111/2013)

Debatter :

PV 04/02/2013 - 17
CRE 04/02/2013 - 17

Omröstningar :

Antagna texter :


Parlamentsfrågor
PDF 116kWORD 24k
28 januari 2013
O-000004/2013

Fråga för muntligt besvarande O-000004/2013

till kommissionen

Artikel 115 i arbetsordningen

Mikael Gustafsson

för utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män


  Angående:  57:e sessionen i FN:s kvinnokommission (CSW): Förebyggande och avskaffande av alla former av våld mot kvinnor och flickor

 Svar i kammaren 

Våld mot kvinnor och flickor är fortfarande en av de allvarligaste globala och strukturella kränkningarna av de mänskliga rättigheterna. För att få ett slut på könsrelaterat våld och våld mot kvinnor och flickor måste ansträngningar göras på alla nivåer. På internationell nivå har det viktigaste arbetet i processen att avskaffa våld mot kvinnor och flickor utförts genom Förenta nationernas arbete, och i synnerhet genom Pekingplattformen. Europeiska unionen har även integrerat frågan både i sin interna politik och lagstiftning samt i utrikespolitiska handlingsplaner.

Avskaffandet av våld mot kvinnor och flickor kommer att vara det prioriterade temaområdet för den 57:e sessionen i FN:s kvinnokommission (CSW) den 4–15 mars 2013. Förra året misslyckades kvinnokommissionen med att anta gemensamma slutsatser, vilket ger anledning till stor oro för alla de aktörer som försvarar och verkar för kvinnors mänskliga rättigheter. Mot denna bakgrund kommer den 57:e sessionen i kvinnokommissionen att bli ett viktigt tillfälle för att driva på frågan om kvinnors mänskliga rättigheter och intensifiera de globala åtgärderna för att avskaffa våld mot kvinnor och flickor. EU spelar en viktig roll i denna fråga och måste vidta alla nödvändiga åtgärder för att se till att ett positivt resultat uppnås.

     På vilket sätt kommer Europeiska unionen att stödja FN:s ansträngningar i detta skede för att avskaffa alla former av våld mot kvinnor, och för att se till att ett positivt resultat uppnås och att en uppsättning framåtblickande slutsatser antas vid den 57:e sessionen i kvinnokommissionen i mars 2013?

     Vilka är de huvudsakliga inslagen i EU:s bidrag till nya politiska och operativa åtgärder på global nivå för att få ett slut på alla former av våld mot kvinnor?

     Vilka framsteg har Europeiska utrikestjänsten gjort vad gäller att integrera frågor om kvinnors mänskliga rättigheter i sin kärnverksamhet, och i synnerhet avseende arbetet för att avskaffa alla former av våld mot kvinnor? Vilka ytterligare åtgärder är inplanerade?

     Hur utvärderas EU:s politik för hantering och förebyggande av våld med avseende på humanitärt och internationellt utvecklingsbistånd?

     Hur kommer de globala ansträngningarna för att avskaffa våld mot kvinnor att förverkligas på EU-nivå, särskilt i den tillkännagivna EU-strategin för att få ett slut på alla former av våld mot kvinnor, och genom eventuella framtida lagstiftningsåtgärder?

Ingiven: 28.1.2013

Vidarebefordrad: 30.1.2013

Sista svarsdag: 6.2.2013

Frågans originalspråk: EN 
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy