Κοινοβουλευτικές ερωτήσεις
PDF 199kWORD 29k
6 Φεβρουαρίου 2013
O-000009/2013

Ερώτηση με αίτημα προφορικής απάντησης O-000009/2013

προς την Επιτροπή

Άρθρο 115 του Κανονισμού

Renate Weber, Sophia in 't Veld, Baroness Sarah Ludford, Sonia Alfano, Alexander Alvaro, Cecilia Wikström, Sir Graham Watson, Louis Michel, Nathalie Griesbeck, Marielle de Sarnez, Ramon Tremosa i Balcells, Niccolò Rinaldi, Frédérique Ries, Jelko Kacin, Metin Kazak, Hannu Takkula, Leonidas Donskis, Ivo Vajgl, Edward McMillan-Scott, Charles Goerens

εξ ονόματος της Ομάδας ALDE


  Θέμα:  Ενίσχυση του αγώνα κατά του ρατσισμού, της ξενοφοβίας, του αντισημιτισμού, της ισλαμοφοβίας, της ομοφοβίας και της αθιγγανοφοβίας στην ΕΕ

Πράξεις και διακρίσεις ρατσιστικού, ξενοφοβικού, αντισημιτικού, ισλαμοφοβικού, ομοφοβικού και αθιγγανοφοβικού χαρακτήρα εξακολουθούν να λαμβάνουν χώρα στην ΕΕ, ενώ εξτρεμιστές ηγέτες, των οποίων τα κόμματα σε ορισμένα κράτη μέλη της ΕΕ έχουν αποκτήσει κοινοβουλευτική εκπροσώπηση, προωθούν λόγους και προγράμματα που ευνοούν τη διάδοση του μίσους και την έλλειψη ανεκτικότητας.  Η ΕΕ έχει υιοθετήσει μια σειρά εργαλείων για την καταπολέμηση τέτοιων πράξεων και διακρίσεων, όπως η οδηγία 2004/43/ΕΚ του Συμβουλίου (οδηγία για τη φυλετική ισότητα), η οδηγία 2000/78/ΕΚ του Συμβουλίου (ίση μεταχείριση στην απασχόληση), και η απόφαση-πλαίσιο 2008/913/ΔΕΥ για το ρατσισμό και την ξενοφοβία.  Μια στρατηγική πλαίσιο της ΕΕ για την ένταξη των Ρόμα έχει δρομολογηθεί.  Η πρόταση της Επιτροπής του 2008 για μια οδηγία του Συμβουλίου σχετικά με την ίση μεταχείριση πέραν της απασχόλησης (οδηγία ίσης μεταχείρισης), δεν έχει εγκριθεί από το Συμβούλιο εξαιτίας της σταθερής αντίθεσης ορισμένων κρατών μελών.  Το ΕΚ έχει επανειλημμένως ζητήσει από την Επιτροπή, το Συμβούλιο και τα κράτη μέλη να ενισχύσουν τον αγώνα κατά του ρατσισμού, της ξενοφοβίας, του αντισημιτισμού, της ισλαμοφοβίας, της ομοφοβίας και της αθιγγανοφοβίας, διασφαλίζοντας την πλήρη εφαρμογή των οδηγιών, εγκρίνοντας την οδηγία ίσης μεταχείρισης, και αναθεωρώντας την απόφαση-πλαίσιο για το ρατσισμό και την ξενοφοβία ώστε να διευρυνθεί το πεδίο της και να ενδυναμωθούν οι διατάξεις και η αποτελεσματικότητά της. Η Ιρλανδική Προεδρία ξεκίνησε μια συζήτηση στο πλαίσιο του άτυπου Συμβουλίου ΔΕΥ της 17ης-18ης Ιανουαρίου, σχετικά με τις ενέργειες της ΕΕ για την αντιμετώπιση των εγκλημάτων μίσους, ρατσισμού, αντισημιτισμού, ξενοφοβίας και ομοφοβίας, και υπογράμμισε την ανάγκη για καλύτερη προστασία και συλλογή δεδομένων, αλλά και μια πιο ισχυρή δέσμευση των ηγετών για «ενεργή στήριξη των ευρωπαϊκών αξιών και καλλιέργεια ενός κλίματος αμοιβαίου σεβασμού και ένταξης των ατόμων με διαφορετικό θρησκευτικό ή εθνοτικό υπόβαθρο, ή σεξουαλικό προσανατολισμό».  Πρόσφατα, η Επίτροπος Malmström απηύθυνε προειδοποίηση για το ρατσιστικό, εξτρεμιστικό και λαϊκίστικο πολιτικό λόγο, ο οποίος θα μπορούσε επίσης να ωθήσει τους «μοναχικούς λύκους» στη διάπραξη δολοφονιών άνευ διακρίσεων, τη στιγμή που ο κίνδυνος του βίαιου εξτρεμισμού εξαπλώνεται. 

Τι προτίθεται να κάνει η Επιτροπή για την ενίσχυση του αγώνα κατά του ρατσισμού, της ξενοφοβίας, του αντισημιτισμού, της ισλαμοφοβίας, της ομοφοβίας και της αθιγγανοφοβίας στην ΕΕ; Θα προτείνει μια φιλόδοξη αναθεώρηση της απόφασης-πλαισίου 2008/913/ΔΕΥ, βάσει των κατευθύνσεων που υπέδειξε το ΕΚ; Θα δρομολογήσει μια ολοκληρωμένη στρατηγική σε επίπεδο ΕΕ για την καταπολέμηση των διακρίσεων, των προκαταλήψεων, της βίας και του μίσους; Τι σκοπεύει να κάνει για να πιέσει το Συμβούλιο να εγκρίνει την οδηγία ίσης μεταχείρισης;

Κατάθεση: 6.2.2013

Διαβίβαση: 8.2.2013

Λήξη προθεσμίας: 15.2.2013

Πρωτότυπη γλώσσα της ερώτησης: EN
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου