Парламентарен въпрос - O-000016/2013Парламентарен въпрос
O-000016/2013

Макрорегионална стратегия за Алпите

Въпрос с искане за устен отговор O-000016/2013
до Комисията
Член 115 от Правилника за дейността
Danuta Maria Hübner
от името на Комисия по регионално развитие

Процедура : 2013/2549(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа :  
O-000016/2013
Внесени текстове :
O-000016/2013 (B7-0118/2013)
Гласувания :
Приети текстове :

Регионите от Алпийското пространство многократно са изразявали своето желание за стратегия за Алпите, която действително да преодолее общите предизвикателства за цялата алпийска дъга и да използва значителния й потенциал по-последователно. На 29 юни 2012 г. Конференцията на Алпийските региони ясно заяви в своя инициативен документ своето намерение за прилагането на макрорегионална стратегия за Алпите. Този документ беше приет единодушно. В своята публикация „Европейско териториално сътрудничество: изграждане на мостове между хората“ от септември 2011 г., Комисията подчертава важността на двата съществуващи макрорегиона по отношение на екологичните проблеми, туризма, транспорта и енергетиката. Освен това член 174 от ДФЕС подчертава необходимостта от насърчаване на хармонично развитие на различните региони на Европейския съюз и посочва, че е необходимо да се обърне специално внимание на селските и планинските райони.

Поради това макрорегионът на Алпите не само ще подобри функционалността на съществуващите структури, но също така ще гарантира устойчивото прилагане на европейското законодателство и на стратегията „Европа 2020“.

1. Разглежда ли Комисията възможността за изготвяне на макрорегионална стратегия за алпийското пространство в краткосрочен план?

2. Каква степен на важност отдава Комисията на макрорегионалната стратегия за Алпите?

3. Какъв е подходът на Комисията по отношение на бъдещи макрорегионални стратегии, които може да се подготвят в други части на Европа?

Внесен: 21.2.2013

Предаден: 25.2.2013

Краен срок за отговор: 4.3.2013