Процедура : 2012/2927(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : O-000018/2013

Внесени текстове :

O-000018/2013 (B7-0113/2013)

Разисквания :

PV 12/03/2013 - 21
CRE 12/03/2013 - 21

Гласувания :

Приети текстове :


Парламентарни въпроси
PDF 45kWORD 28k
22 февруари 2013 г.
O-000018/2013

Въпрос с искане за устен отговор O-000018/2013

до Комисията

Член 115 от Правилника за дейността

Pervenche Berès

от името на Комисия по заетост и социални въпроси


  Относно: Въздействието на строгите бюджетни ограничения върху условията на живот на хората с увреждания

 Отговор по време на пленарно заседание 

В Европейския съюз данните сочат, че лицата с увреждания, включително хората с умствени увреждания, са засегнати в несъразмерно голяма степен от намаляването на публичните разходи и от предизвиканата от него загуба на мерки за оказване на помощ, като личното подпомагане и преките плащания, които са от съществено значение, за да могат те да живеят самостоятелно в обществото.

1. Политиките за строги бюджетни икономии ще доведат до увеличаване в много държави членки на броя на хората, живеещи дългосрочно в институции за специализирани грижи, както и до още по-голяма социална изолация на лицата с увреждания. Какви мерки възнамерява да предприеме Комисията, за да се коригира и обърне тази тенденция?

2. За хората с увреждания е изключително важно мерките за строги бюджетни икономии да не засягат основните грижи и грижите през деня, които, напротив, следва допълнително да се разширяват. Същевременно следва да се засили предлагането на грижи по домовете. Какви конкретни стъпки планира да предприеме Комисията, за да поощри организирането на тези обществени услуги по места?

3. Не се изпълняват ангажиментите на ЕС за предотвратяване на дискриминацията, що се отнася до достъпа до трудова заетост и упражняване на професия, както и за насърчаване на социалното приобщаване на лицата с увреждания. Все още не се осъзнава добре огромният потенциал за подобряване на включването на хората с увреждания в пазара на труда, което би допринесло и за постигането на целта за трудова заетост, определена в рамките на стратегията „Европа 2020”. От какви препоръки или добри практики могат да се ръководят държавите членки в усилията си за насърчаване на участието на хората с увреждания в обществения живот и в пазара на труда, както и за насърчаване създаването на по-устойчиво общество?

4. В резолюцията на Парламента от 25 октомври 2011 г. относно мобилността и интеграцията на хората с увреждания[1] и Европейската стратегия за хората с увреждания за периода 2010-2020 г. се подчертава необходимостта от допълнителни действия в няколко области. Какви мерки възнамерява да предприеме Комисията за изпълнение на Европейската стратегия за хората с увреждания за периода 2010-2020 г., както и за гарантиране изпълнението на задълженията на ЕС по Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания?

Внесен: 22.2.2013

Предаден: 26.2.2013

Краен срок за отговор: 5.3.2013

[1]  Приет текст, P7_TA(2011)0453.

Език, на който е внесен въпросът: EN 
Правна информация - Политика за поверителност