Menettely : 2012/2927(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : O-000018/2013

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

O-000018/2013 (B7-0113/2013)

Keskustelut :

PV 12/03/2013 - 21
CRE 12/03/2013 - 21

Äänestykset :

Hyväksytyt tekstit :


Parlamentin jäsenten esittämät kysymykset
PDF 98kWORD 38k
22. helmikuuta 2013
O-000018/2013

Suullisesti vastattava kysymys O-000018/2013

komissiolle

työjärjestyksen 115 artikla

Pervenche Berès

Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunnan puolesta


  Aihe:  Säästötoimenpiteiden vaikutus vammaisten elinoloihin

 Täysistunnossa annettu vastaus 

Tietojen mukaan Euroopan unionissa julkisten menojen leikkaukset ja niistä johtuva tukitoimenpiteiden väheneminen vaikuttavat suhteettomalla tavalla vammaisiin, kehitysvammaiset mukaan luettuina. Tukitoimenpiteet, kuten henkilökohtainen apu ja suorat tuet, ovat välttämättömiä vammaisille, jotta he voivat elää itsenäisesti osana yhteiskuntaa.

1.  Säästöpolitiikat johtavat pitkäaikaista laitoshoitoa tarvitsevien henkilöiden määrän lisääntymiseen ja vammaisten entistä pahempaan sosiaaliseen syrjäytymiseen. Mihin toimenpiteisiin komissio aikoo ryhtyä tämän suuntauksen muuttamiseksi?

2.  Vammaisille on myös äärimmäisen tärkeää, että säästötoimenpiteet eivät vaikuta perusterveydenhoitoon ja päivähoitoon, joita olisi päinvastoin entisestään laajennettava. Samalla kotihoidon tarjontaa olisi lisättävä. Mihin käytännön toimenpiteisiin komissio aikoo ryhtyä edistääkseen tällaisten yhteisöpohjaisten palvelujen järjestämistä?

3.  Syrjinnän ehkäisemistä työhön ja ammattiin pääsyssä sekä vammaisten sosiaalisen osallisuuden edistämistä koskevat EU:n sitoumukset eivät toteudu. Edelleen ollaan heikosti tietoisia valtavista mahdollisuuksista, joilla voidaan parantaa vammaisten osallistumista työmarkkinoille, millä edistettäisiin myös Eurooppa 2020 -strategian puitteissa asetettua työllisyystavoitetta. Minkälaisilla suosituksilla tai parhailla käytännöillä voidaan ohjata jäsenvaltioita, kun ne pyrkivät edistämään vammaisten osallistumista yhteiskuntaan ja työmarkkinoille, ja edistää entistä kestävämpää yhteiskuntaa?

4.  Lokakuun 25. päivänä 2011 annetussa Euroopan parlamentin päätöslauselmassa vammaisten liikkuvuudesta ja osallistamisesta[1] sekä Euroopan vammaisstrategiasta 2010–2020 korostettiin tarvetta lisätoimiin useilla aloilla. Mihin toimenpiteisiin komissio aikoo ryhtyä pannakseen täytäntöön Euroopan vammaisstrategian 2010–2020 ja varmistaakseen, että Euroopan unioni täyttää vammaisten henkilöiden oikeuksista tehdyn YK:n yleissopimuksen mukaiset velvoitteensa?

Jätetty: 22.2.2013

Välitetty: 26.2.2013

Määräaika: 5.3.2013

[1]   Hyväksytyt tekstit P7_TA(2011)0453.

Kysymyksen alkukieli: EN
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö