Procedure : 2012/2927(RSP)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : O-000018/2013

Ingediende teksten :

O-000018/2013 (B7-0113/2013)

Debatten :

PV 12/03/2013 - 21
CRE 12/03/2013 - 21

Stemmingen :

Aangenomen teksten :


Parlementaire vragen
PDF 101kWORD 38k
22 februari 2013
O-000018/2013

Vraag met verzoek om mondeling antwoord O-000018/2013

aan de Commissie

Artikel 115 van het Reglement

Pervenche Berès

namens de Commissie werkgelegenheid en sociale zaken


  Betreft:  De effecten van bezuinigingen op de leefomstandigheden van mensen met een handicap

 Antwoord plenaire 

In de Europese Unie is bewezen dat mensen met een handicap, met inbegrip van verstandelijk gehandicapten, onevenredig hard worden getroffen door bezuinigingen op openbare uitgaven en door de daaruit voortvloeiende stopzetting van steunmaatregelen – zoals persoonlijke assistentie en rechtstreekse betalingen – die voor hen van essentieel belang zijn om zelfstandig te kunnen functioneren binnen de samenleving.

1.  In veel lidstaten zullen bezuinigingsmaatregelen leiden tot een toename van het aantal personen dat langdurig in een zorginstelling verblijft, en tot verdere sociale uitsluiting van personen met een handicap. Welke stappen denkt de Commissie te ondernemen om deze ontwikkeling tegen te gaan?

2.  Voor mensen met een handicap is het van cruciaal belang dat bezuinigingsmaatregelen geen afbreuk doen aan basiszorg en dagopvang, die juist verder moeten worden uitgebreid. Ook moet de beschikbaarheid van thuiszorg worden uitgebreid. Welke concrete maatregelen is de Commissie voornemens te treffen om de voorziening in deze gemeenschapsgerichte diensten te bevorderen?

3.  Er wordt niet voldaan aan de verbintenissen van de EU om discriminatie op het gebied van toegang tot arbeid en beroep te voorkomen en om de sociale inclusie van mensen met een handicap te bevorderen. Voorts is men zich nog onvoldoende bewust van het enorme potentieel voor een betere integratie van mensen met een handicap in de arbeidsmarkt, die ook zou bijdragen aan de in de Europa 2020-strategie opgenomen werkgelegenheidsdoelstelling. Welke aanbevelingen of optimale werkmethoden kunnen dienen als leidraad voor de lidstaten bij het bevorderen van de deelname aan de samenleving en de arbeidsmarkt van personen met een handicap, alsook van een duurzamere samenleving?

4.  In de resolutie van het Europees Parlement van 25 oktober 2011 over mobiliteit en inclusie van mensen met een handicap[1] en de Europese strategie voor mensen met een handicap 2010-2020 wordt benadrukt dat er op verschillende gebieden aanvullende maatregelen nodig zijn. Welke stappen overweegt de Commissie om de Europese strategie voor mensen met een handicap 2010-2020 ten uitvoer te leggen en om ervoor te zorgen dat de EU voldoet aan de verplichtingen die zij is aangegaan in het kader van het VN-Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap?

Ingediend: 22.2.2013

Doorgezonden: 26.2.2013

Uiterste datum beantwoording: 5.3.2013

[1]   Aangenomen teksten, P7_TA(2011)0453.

Oorspronkelijke taal van de vraag: EN
Juridische mededeling - Privacybeleid