Procedura : 2012/2927(RSP)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : O-000018/2013

Teksty złożone :

O-000018/2013 (B7-0113/2013)

Debaty :

PV 12/03/2013 - 21
CRE 12/03/2013 - 21

Głosowanie :

Teksty przyjęte :


Interpelacje
PDF 190kWORD 28k
22 lutego 2013
O-000018/2013

Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej O-000018/2013

do Komisji

art. 115 Regulaminu PE

Pervenche Berès

Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych


  Przedmiot:  Wpływ polityki oszczędnościowej na warunki bytowe osób niepełnosprawnych

 Odpowiedź na posiedzeniu plenarnym 

Istnieją dowody na to, że osoby niepełnosprawne w Unii Europejskiej, w tym również osoby z upośledzeniem umysłowym, w niewspółmiernie wysokim stopniu odczuwają skutki cięć wydatków publicznych przekładające się na utratę środków wsparcia, takich jak pomoc osobista i świadczenia bezpośrednie, które mają zasadnicze znaczenie, jeżeli osoby takie mają żyć niezależnie w swojej społeczności.

1.  Polityka oszczędnościowa w wielu państwach członkowskich doprowadzi do wzrostu liczby osób żyjących długoterminowo w ośrodkach opiekuńczych, a także do pogłębienia wykluczenia społecznego osób niepełnosprawnych. Jakie kroki zaradcze Komisja zamierza podjąć, aby sytuacja ta uległa poprawie?

2.  Z perspektywy osób niepełnosprawnych niezwykle ważne jest zadbanie o to, aby środki oszczędnościowe nie dotyczyły opieki podstawowej ani dziennej, które to rodzaje opieki należy wręcz rozszerzyć. Należy jednocześnie promować zapewnianie opieki w domu. Jakie konkretne działania Komisja zamierza podjąć, aby zachęcać do świadczenia tych usług w ramach danej społeczności?

3.  UE nie wywiązuje się ze swoich zobowiązań w zakresie zapobiegania dyskryminacji, jeżeli chodzi o dostęp do zatrudnienia i zawodów, ani w zakresie promowania społecznej integracji osób niepełnosprawnych. Wiedza na temat ogromnych możliwości poprawy integracji osób niepełnosprawnych na rynku pracy, która przyczyniłaby się również do realizacji celu strategii Europa 2020 w dziedzinie zatrudnienia, wciąż jest znikoma. Jakimi zaleceniami lub dobrymi praktykami państwa członkowskie mogą się kierować w dążeniu do promowania udziału osób niepełnosprawnych w życiu społecznym i na rynku pracy, a także w wysiłkach mających na celu promowanie bardziej zrównoważonego społeczeństwa?

4.  W rezolucji Parlamentu z dnia 25 października 2011 r. w sprawie mobilności i integracji osób niepełnosprawnych[1] oraz w europejskiej strategii na rzecz osób niepełnosprawnych na lata 2010–2020 podkreśla się potrzebę podjęcia dalszych działań w kilku dziedzinach. Jakie kroki Komisja zamierza podjąć, aby wdrożyć europejską strategię na rzecz osób niepełnosprawnych na lata 2010–2020 oraz aby zagwarantować, że UE będzie się wywiązywać ze swoich zobowiązań wynikających z ONZowskiej Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych?

Przedłożone: 22.2.2013

Przekazane: 26.2.2013

Termin na udzielenie odpowiedzi: 5.3.2013

[1]   Teksty przyjęte, P7_TA(2011)0453.

Oryginalny język pytania: EN
Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności