Парламентарен въпрос - O-000021/2013Парламентарен въпрос
O-000021/2013

Постоянна схема на Съюза за преместването на лица на доброволен принцип

Въпрос с искане за устен отговор O-000021/2013
до Комисията
Член 115 от Правилника за дейността
Juan Fernando López Aguilar
от името на Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи

Процедура : 2013/2545(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа :  
O-000021/2013
Внесени текстове :
O-000021/2013 (B7-0119/2013)
Гласувания :
Приети текстове :

В своето съобщение от 2 декември 2011 г. относно засилената солидарност в рамките на ЕС в областта на убежището – Програма на ЕС за по-добро споделяне на отговорност и повече взаимно доверие, Комисията изрази силната си подкрепа за преместването в рамките на Съюза на лицата, ползващи се с международна закрила, и се ангажира през 2012 г. да предложи постоянна схема за преместването на лица на доброволен принцип (при извършване на по-нататъшна оценка на въздействието). Тази схема би предоставила възможност на държавите членки да поискат съдействие във връзка с преместването на лица, включително и при извънредни ситуации.

В заключенията си от 8 март 2012 г. Съветът заяви, че всички допълнителни мерки за преместването на доброволен принцип в рамките на ЕС на лица, ползващи се с международна закрила, следва да се разгледат и анализират в светлината на извлечените поуки, и прикани Комисията да извърши цялостна оценка на пилотния проект за преместване в рамките на ЕС на лица от Малта (EUREMA).

Оценката на проекта EUREMA, поискана през март 2012 г. от Съвета по правосъдие и вътрешни работи, приключи през юли 2012 г. с публикуването на информационния доклад на Европейската служба за подкрепа в областта на убежището.

В своята резолюция от 11 септември 2012 г. относно засилената солидарност в рамките на ЕС в областта на убежището (P7_TA(2012)0310) Парламентът призова за изготвяне на предложение за създаване на постоянен механизъм на ЕС за преместването на лица в рамките на Съюза. Той настоятелно призова Комисията да вземе предвид в своето законодателно предложение използването на европейски механизъм за разпределяне на лицата, ползващи се с международна закрила, който да се основава на подходящи показатели.

На заседанието си от 25 и 26 октомври 2012 г. Съветът по правосъдие и вътрешни работи подложи на неофициални разисквания оценката на проекта EUREMA.

Оттогава насам обаче няма признаци, че Комисията е готова да представи своето обещано предложение за създаване на постоянна схема на Съюза за преместването на лица на доброволен принцип.

Комисията кога възнамерява да публикува това предложение?

Внесен: 25.2.2013

Предаден: 27.2.2013

Краен срок за отговор: 6.3.2013