Parlamentní otázka - O-000021/2013Parlamentní otázka
O-000021/2013

  Program Unie týkající se dobrovolného trvalého přemístění

Otázka k ústnímu zodpovězení s rozpravou O-000021/2013
Komisi
článek 115 jednacího řádu
Juan Fernando López Aguilar
za Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci

Postup : 2013/2545(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu :  
O-000021/2013
Předložené texty :
O-000021/2013 (B7-0119/2013)
Hlasování :
Přijaté texty :

Komise ve svém sdělení ze dne 2. prosince 2011 o „posílení vnitřní solidarity EU v oblasti azylu: Agenda EU pro lepší sdílení odpovědnosti a silnější vzájemnou důvěru“ vyjádřila silnou podporu přemísťování osob, kterým byla přiznána mezinárodní ochrana, uvnitř Unie a rozhodla se, že v roce 2012 navrhne program dobrovolného trvalého přemístění, který bude podléhat dalšímu posouzení. Tento program by měl umožnit členským státům požadovat pomoc při přemísťování včetně mimořádných situací.

Rada ve svých závěrech ze dne 8. března 2012 uvedla, že veškeré další kroky za účelem dobrovolného přesídlování osob, kterým byl přiznána mezinárodní ochrana, v rámci EU by měly být posuzovány a činěny s ohledem na získané poznatky, a vyzvala Komisi, aby provedla podrobné hodnocení pilotního projektu EUREMA, v jehož rámci dochází k přesídlování osob z Malty do dalších členských zemí EU.

Hodnocení projektu EUREMA, o které v březnu 2012 požádala Rada pro spravedlnost a vnitřní věci, bylo dokončeno v červenci 2012 zveřejněním zprávy Evropského podpůrného úřadu pro otázky azylu o zjištěných skutečnostech.

Parlament ve svém usnesení ze dne 11. září 2012 o posílení vnitřní solidarity EU v oblasti azylu (P7_TA(2012)0310) vyzývá k tomu, aby byl předložen návrh na vytvoření mechanismu EU pro trvalé přemístění. Vyzval Komisi, aby ve svém legislativním návrhu vzala v úvahu využívání „distribučního klíče EU“ pro přemísťování osob požívajících mezinárodní ochrany, jenž by měl být vypracován na základě vhodných ukazatelů.

Na zasedání Rady pro spravedlnost a vnitřní věci, které se konalo ve dnech 25. a 26. října 2012, bylo hodnocení projektu EUREMA neformálně projednáno.

Od té doby však Komise nedala nijak najevo, že je připravena předložit slíbený návrh programu Unie týkajícího se dobrovolného trvalého přemístění.

Kdy má Komise v úmyslu tento návrh zveřejnit?

Předložení: 25.2.2013

Postoupení: 27.2.2013

Platné do: 6.3.2013