Parlamentin kysymys - O-000021/2013Parlamentin kysymys
O-000021/2013

  Vapaaehtoinen ja pysyvä unionin uudelleensijoittamisjärjestelmä

Suullisesti vastattava kysymys O-000021/2013
komissiolle
työjärjestyksen 115 artikla
Juan Fernando López Aguilar
Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnan puolesta

Menettely : 2013/2545(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari :  
O-000021/2013
Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :
O-000021/2013 (B7-0119/2013)
Äänestykset :
Hyväksytyt tekstit :

Komissio antoi 2. joulukuuta 2011 tiedonannon "EU:n sisäisen solidaarisuuden lisääminen turvapaikka-asioissa – Vastuun parempaan jakamiseen ja keskinäisen luottamuksen lisäämiseen tähtäävä EU:n ohjelma". Komissio ilmaisi tiedonannossa vahvan tukensa kansainvälistä suojelua saavien henkilöiden uudelleensijoittamiselle unionissa ja aikoi ehdottaa uudelleensijoittamista koskevaa vapaaehtoista ja pysyvää ohjelmaa vuonna 2012 (tarkemman vaikutustenarvioinnin jälkeen). Jäsenvaltiot voisivat pyytää ohjelman avulla apua uudelleensijoittamisessa, myös hätätilanteissa.

Neuvosto ilmoitti 8. maaliskuuta 2012 antamissaan päätelmissä, että kansainvälistä suojelua saavien henkilöiden vapaaehtoista uudelleensijoittamista EU:ssa koskevat mahdolliset lisätoimet tutkitaan ja toteutetaan saatujen kokemusten pohjalta. Neuvosto pyysi komissiota arvioimaan EU:n sisäistä uudelleensijoittamista koskevan EU:n Malta-pilottihankkeen (EUREMA).

Oikeus- ja sisäasioiden neuvoston maaliskuussa 2012 pyytämä EUREMA-hankkeen arviointi valmistui heinäkuussa 2012, jolloin Euroopan turvapaikka-asioiden tukivirasto julkaisi selvityksensä.

Euroopan parlamentti antoi 11. syyskuuta 2012 EU:n sisäisen solidaarisuuden lisäämistä turvapaikka-asioissa koskevan päätöslauselman (P7_TA(2012)0310), jossa se edellytti ehdotusta EU:n pysyvästä uudelleensijoittamismekanismista. Parlamentti kehotti komissiota ottamaan lainsäädäntöehdotuksessaan huomioon EU:n jakoperusteen, jossa tarkastellaan kansainvälisen suojelun saajien uudelleensijoittamista asianmukaisten indikaattorien avulla.

Oikeus- ja sisäasioiden neuvosto keskusteli epävirallisesti EUREMA-hankkeen arvioinnista 25. ja 26. lokakuuta 2012 pitämissään kokouksissa.

Tämän jälkeen ei ole saatu mitään viitteitä siitä, että komissio olisi valmis antamaan lupaamansa ehdotuksen uudelleensijoittamista koskevasta vapaaehtoisesta ja pysyvästä ohjelmasta.

Milloin komissio aikoo antaa ehdotuksen asiasta?

Jätetty: 25.2.2013

Välitetty: 27.2.2013

Määräaika: 6.3.2013