Parlementaire vraag - O-000021/2013Parlementaire vraag
O-000021/2013

  Permanent overbrengingssysteem binnen de Unie op vrijwillige basis

Vraag met verzoek om mondeling antwoord O-000021/2013
aan de Commissie
Artikel 115 van het Reglement
Juan Fernando López Aguilar
namens de Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken

Procedure : 2013/2545(RSP)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus :  
O-000021/2013
Ingediende teksten :
O-000021/2013 (B7-0119/2013)
Stemmingen :
Aangenomen teksten :

In haar mededeling van 2 december 2011 inzake "versterkte solidariteit binnen de EU op het gebied van asiel: een EU-agenda voor een betere verdeling van verantwoordelijkheid en meer wederzijds vertrouwen", heeft de Commissie zich krachtig uitgesproken voor overbrenging van begunstigden van internationale bescherming binnen de Unie, en toegezegd in 2012 een voorstel te zullen doen inzake een permanent overbrengingssysteem op vrijwillige basis (onder voorbehoud van een nadere effectbeoordeling). Dit systeem zou het voor lidstaten, ook in een noodsituatie, mogelijk maken om ondersteuning in de vorm van overbrenging te vragen.

De Raad stelde in zijn conclusies van 8 maart 2012 dat verdere maatregelen betreffende vrijwillige overbrenging van begunstigden van internationale bescherming binnen de EU moeten worden onderzocht en dat daarbij gekeken moet worden naar de ervaringen tot nu toe. De Raad verzocht de Commissie een volledige evaluatie uit te voeren van het proefproject inzake hervestiging binnen de EU vanuit Malta (Eurema).

De evaluatie van het Eurema-project, uitgevoerd naar aanleiding van het verzoek van de Raad Justitie en Binnenlandse Zaken van maart 2012, werd in juli 2012 afgerond met de publicatie van een onderzoeksrapport door het Europees Ondersteuningsbureau voor asielzaken.

Het Parlement heeft in zijn resolutie van 11 september 2012 over versterkte solidariteit binnen de EU op het gebied van asiel (P7_TA(2012)0310) de Commissie verzocht een voorstel in te dienen voor een permanent intern EU-overbrengingsmechanisme. Het Parlement heeft er bij de Commissie op aangedrongen te overwegen om in dit wetgevingsvoorstel een verdeelsleutel vast te stellen voor de overbrenging van personen die internationale bescherming genieten, gebaseerd op passende indicatoren.

Tijdens de Raad Justitie en Binnenlandse Zaken van 25 en 26 oktober 2012 is de evaluatie van het Eurema-project informeel besproken.

Sindsdien wijst niets er evenwel op dat de Commissie haar aangekondigde voorstel voor een vrijwillig permanent overbrengingssysteem binnen de Unie op korte termijn zal indienen.

Wanneer is de Commissie voornemens dit voorstel in te dienen?

Ingediend: 25.2.2013

Doorgezonden: 27.2.2013

Uiterste datum beantwoording: 6.3.2013