Pytanie poselskie - O-000021/2013Pytanie poselskie
O-000021/2013

  Dobrowolny stały unijny program relokacji

Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej O-000021/2013
do Komisji
art. 115 Regulaminu PE
Juan Fernando López Aguilar
Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych

Procedura : 2013/2545(RSP)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury :  
O-000021/2013
Teksty złożone :
O-000021/2013 (B7-0119/2013)
Głosowanie :
Teksty przyjęte :

W komunikacie z dnia 2 grudnia 2011 r. zatytułowanym „Zwiększenie solidarności wewnątrz UE w dziedzinie azylu – Agenda UE na rzecz lepszego podziału odpowiedzialności i większego wzajemnego zaufania” Komisja wyraziła zdecydowane poparcie dla relokacji w obrębie Unii osób korzystających z ochrony międzynarodowej i zobowiązała się do przedstawienia w 2012 r. dobrowolnego stałego programu relokacji (podlegającego dalszej ocenie wpływu). Program ten umożliwiłby państwom członkowskim wnioskowanie o pomoc w formie relokacji, także w sytuacjach nadzwyczajnych.

W konkluzjach z dnia 8 marca 2012 r. Rada stwierdziła, że wszelkie dalsze kroki w sprawie dobrowolnej relokacji osób korzystających z ochrony międzynarodowej w obrębie UE powinny zostać przeanalizowane i podjęte z uwzględnieniem zgromadzonych doświadczeń, i zwróciła się do Komisji o dokonanie pełnej oceny projektu pilotażowego dotyczącego wewnątrzunijnej relokacji z Malty (EUREMA).

Ocenę projektu EUREMA, której domagała się w marcu 2012 r. Rada ds. Wymiaru Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych, zakończono w lipcu 2012 r. publikacją sprawozdania wyjaśniającego Europejskiego Urzędu Wsparcia w dziedzinie Azylu.

W rezolucji z dnia 11 września 2012 r. w sprawie zwiększenia solidarności wewnątrz UE w dziedzinie azylu (P7_TA(2012)0310) Parlament zaapelował o przedłożenie wniosku dotyczącego stałego mechanizmu relokacji wewnątrz UE. Wezwał on Komisję do rozważenia w jej wniosku ustawodawczym zastosowania unijnego klucza podziału dla relokacji osób korzystających z ochrony międzynarodowej w oparciu o odpowiednie wskaźniki.

Na posiedzeniu w dniach 25 i 26 października 2012 r. Rada ds. Wymiaru Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych nieformalnie omówiła ocenę projektu EUREMA.

Od tego czasu nie ma jednak żadnych sygnałów świadczących o tym, że Komisja jest gotowa do przedstawienia zapowiadanego wniosku dotyczącego dobrowolnego stałego unijnego programu relokacji.

Kiedy Komisja zamierza opublikować taki wniosek?

Przedłożone: 25.2.2013

Przekazane: 27.2.2013

Termin na udzielenie odpowiedzi: 6.3.2013