Parlamentsfråga - O-000021/2013Parlamentsfråga
O-000021/2013

  Frivilligt permanent EU-system för omplacering

Fråga för muntligt besvarande O-000021/2013
till kommissionen
Artikel 115 i arbetsordningen
Juan Fernando López Aguilar
för utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor

Förfarande : 2013/2545(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :  
O-000021/2013
Ingivna texter :
O-000021/2013 (B7-0119/2013)
Omröstningar :
Antagna texter :

I sitt meddelande av den 2 december 2011 Ökad solidaritet inom EU på asylområdet: En EUagenda för bättre ansvarsfördelning och ökat ömsesidigt förtroende, uttryckte kommissionen starkt stöd för att personer som beviljats internationellt skydd ska kunna omplaceras inom unionen, och åtog sig att 2012 föreslå ett frivilligt permanent system för omplacering (men först måste ytterligare konsekvensbedömningar göras). Genom detta system skulle medlemsstaterna få möjlighet att begära hjälp med omplacering, bland annat i akuta situationer.

I rådets slutsatser av den 8 mars 2012 fastslogs att alla ytterligare åtgärder som vidtas i fråga om frivillig omplacering inom EU av personer som beviljats internationellt skydd bör undersökas och vidtas med hänsyn tagen till tidigare erfarenheter. Rådet uppmanade också kommissionen att göra en fullständig utvärdering av pilotprojektet för omplacering inom EU från Malta (Eurema).

Utvärderingen av Eurema-projektet, som begärdes av rådet (rättsliga och inrikes frågor) i mars 2012, var klar i juli 2012, då Europeiska byrån för samarbete i asylfrågor offentliggjorde sin granskningsrapport.

I sin resolution av den 11 september 2012 om ökad solidaritet inom EU på asylområdet (P7_TA(2012)0310) efterlyste parlamentet ett förslag om en permanent EU-mekanism för omplacering. Parlamentet uppmanade kommissionen att i sitt lagstiftningsförslag beakta användningen av en europeisk fördelningsnyckel för omplacering av personer som beviljats internationellt skydd, grundad på lämpliga indikatorer.

Vid rådets (rättsliga och inrikes frågor) möte den 25–26 oktober 2012 hölls en informell diskussion om utvärderingen av Eurema-projektet.

Sedan dess har det dock inte kommit några tecken på att kommission skulle vara redo att lägga fram det utlovade förslaget om ett frivilligt permanent EU-system för omplacering.

När avser kommissionen lägga fram sitt förslag?

Ingiven: 25.2.2013

Vidarebefordrad: 27.2.2013

Sista svarsdag: 6.3.2013