Парламентарен въпрос - O-000023/2013Парламентарен въпрос
O-000023/2013

Прилагане на Регламент (ЕС) № 1026/2012 по отношение на неустойчив риболов на скумрия в североизточната част на Атлантическия океан

Въпрос с искане за устен отговор O-000023/2013
до Комисията
Член 115 от Правилника за дейността
Pat the Cope Gallagher, Gabriel Mato Adrover
от името на Комисия по рибно стопанство

Процедура : 2013/2575(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа :  
O-000023/2013
Внесени текстове :
O-000023/2013 (B7-0114/2013)
Гласувания :
Приети текстове :

Запасите от скумрия в североизточната част на Атлантическия океан традиционно се управляват от споразумението на крайбрежните държави между Европейския съюз, Фарьорските острови, Исландия и Норвегия. От 2010 г. Фарьорските острови и Исландия са установили едностранни квоти. От този момент Фарьорските острови едностранно увеличиха дела си за скумрия от 4,6 % през 2009 г. до над 23 % през 2012 г. Фарьорските острови ще определят квота от над 156 000 тона за 2013 г., включително пренасяне на 30 000 тона от 2012 г. Исландия едностранно е увеличила своя дял от 1 % през 2006 г. на 23 % през 2012 г., като от 4 200 тона се стига до 150 000 тона. Тази година Исландия е определила едностранна квота от 123 000 тона. Едностранните квоти за 2013 г., определени от двете държави, представляват над 51% от препоръчания общ улов, посочен от Международния съвет за изследване на морето (ICES). Освен това Фарьорските острови тази година се оттеглиха от споразумението между крайбрежните държави за херингата и посочиха, че възнамеряват значително да увеличат своя дял от тези запаси. Пелагичният сектор на ЕС понася големи икономически загуби в резултат на това безотговорно поведение. През 2012 г. Парламентът прие нов регламент, който има за цел предотвратяване на прекомерния улов. До този момент Комисията не успява да изпълни тези нови мерки срещу Фарьорските острови и Исландия.

1. През октомври 2012 г. Парламентът и Съветът дадоха много силен политически мандат на Комисията за въвеждане на търговски механизъм за санкциониране в случай на неустойчив риболов от трети държави. Кога Комисията ще спази този мандат и ще предприеме търговски мерки срещу Исландия и Фарьорските острови по гореспоменатия случай, в опит да спре това безотговорно поведение?

2. Вярно ли е, че правната служба на Комисията все още проверява изискванията за търговските мерки срещу Исландия и Фарьорските острови? Ако това е така, може ли Комисията да очертае какви специфични изисквания са в процес на преразглеждане? Кога ще бъде завършен този процес?

3. Какви действия планира да предприеме Комисията, за да спре неустойчивия и безотговорен риболов на запаси от скумрия от страна на Исландия и Фарьорските острови, ако реши да не прилага търговски мерки незабавно?

4. При положение, че Фарьорските острови са напуснали споразумението между крайбрежните държави за херингата и са сигнализирали за своето намерение едностранно и значително да увеличат своя дял, което противоречи на научната консултация и ще постави в опасност намаляващите запаси, каква е стратегията на Комисията по отношение на това неприемливо поведение и какви мерки ще предприеме тя?

Внесен: 5.3.2013

Предаден: 7.3.2013

Краен срок за отговор: 14.3.2013