Parlamendi esitatud küsimus - O-000023/2013Parlamendi esitatud küsimus
O-000023/2013

  Määruse (EL) nr 1026/2012 rakendamine seoses mittesäästva makrellipüügiga Kirde-Atlandil

Suuliselt vastatav küsimus O-000023/2013
komisjonile
Kodukorra artikkel 115
Pat the Cope Gallagher, Gabriel Mato Adrover
Kalanduskomisjoni nimel

Menetlus : 2013/2575(RSP)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik :  
O-000023/2013
Esitatud tekstid :
O-000023/2013 (B7-0114/2013)
Hääletused :
Vastuvõetud tekstid :

Kirde-Atlandi makrellivarusid on traditsiooniliselt majandatud ELi, Fääri saarte, Islandi ja Norra vahelise rannikuriikide kokkuleppe kaudu. Alates 2010. aastast on Fääri saared ja Island kehtestanud ühepoolsed kvoodid. Sellest ajast saadik on Fääri saared ühepoolselt suurendanud oma osa makrellipüügis 4,6 protsendilt 2009. aastal rohkem kui 23 protsendini 2012. aastal. 2013. aastaks määravad Fääri saared kvoodiks rohkem kui 156 000 tonni, sealhulgas 2012. aastast üle viidud 30 000 tonni. Island on ühepoolselt suurendanud oma osa 1 protsendilt 2006. aastal 23 protsendini 2012. aastal, vastavalt 4200 tonnilt 150 000 tonnini. Tänavu on Island määranud kvoodiks ühepoolselt 123 000 tonni. Nende kahe riigi 2013. aastaks ühepoolselt kehtestatud kvoodid moodustavad Rahvusvaheline Mereuurimise Nõukogu (ICES) soovitatud kogupüügist rohkem kui 51 protsenti. Samuti taganesid Fääri saared tänavu rannikuriikide kokkuleppest atlandi-skandinaavia kevadheeringa kohta ja teatasid, et kavatsevad oma püügiosa märkimisväärselt suurendada. Sellise vastutustundetu käitumine põhjustab ELi pelaagilisele sektorile suurt majanduslikku kahju. 2012. aastal võttis Euroopa Parlament vastu uue määruse, mille eesmärk on takistada ülepüüki. Neid uusi meetmeid ei ole Euroopa Komisjon praeguse seisuga Fääri saarte ja Islandi suhtes rakendada suutnud.

1.  2012. aasta oktoobris sai komisjon parlamendilt ja nõukogult väga konkreetse poliitilise mandaadi kohaldada mittesäästvat püüki teostavate kolmandate riikide suhtes kaubandussanktsioonide süsteemi. Millal hakkab komisjon seda täitma ja kehtestab eelmainitud asjaoludel Islandi ja Fääri saarte suhtes kaubanduspiirangud, et püüda peatada nende vastutustundetut käitumist?

2.  Kas vastab tõele, et komisjoni õigusteenistuses on ikka veel käimas Islandile ja Fääri saartele kaubanduspiirangute kehtestamise tingimuste kontrollimine? Kui see on nii, siis palume komisjonilt vastust, millistest konkreetsetest tingimustest on juttu? Millal jõuab kõnealune kontroll lõpule?

3.  Juhul kui komisjon otsustab mitte kohe rakendada kaubanduspiiranguid, siis milliseid abinõusid kavatsetakse kasutusele võtta, et peatada Islandi ja Fääri saarte mittesäästlik ja vastutustundetu makrellipüük?

4.  Arvestades, et Fääri saared taganesid rannikuriikide kokkuleppest atlandi-skandinaavia kevadheeringa osas ja on andnud mõista, et nad kavatsevad ühepoolselt suurendada oma püügiosa olulisel määral – minnes seega vastuollu nii teaduslike soovitustega kui ka ohustades vähenevaid kalavarusid –, milline on komisjoni strateegia sellise vastuvõetamatu käitumisega tegelemiseks ja milliseid meetmeid kavatseb komisjon kehtestada?

Esitatud: 5.3.2013

Edastatud: 7.3.2013

Vastuse tähtaeg: 14.3.2013