Parlamentná otázka - O-000023/2013Parlamentná otázka
O-000023/2013

  Vykonávanie nariadenia (EÚ) č. 1026/2012 so zreteľom na neudržateľný rybolov makrel v severovýchodnom Atlantiku

Otázka na ústne zodpovedanie O-000023/2013
Komisii
článok 115 rokovacieho poriadku
Pat the Cope Gallagher, Gabriel Mato Adrover
v mene Výboru pre rybné hospodárstvo

Postup : 2013/2575(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu :  
O-000023/2013
Predkladané texty :
O-000023/2013 (B7-0114/2013)
Hlasovanie :
Prijaté texty :

Regulácia populácií makrel v severovýchodnom Atlantiku sa tradične uskutočňovala prostredníctvom dohody medzi pobrežnými štátmi uzavretej medzi EÚ, Faerskými ostrovmi, Islandom a Nórskom. Faerské ostrovy a Island si od roku 2010 stanovujú jednostranné kvóty. Odvtedy Faerské ostrovy jednostranne zvýšili svoj podiel na rybolove makrel zo 4,6 % v roku 2009 na vyše 23 % v roku 2012. Faerské ostrovy vytýčia na rok 2013 kvótu vo výške vyše 156 000 ton, vrátane 30 000 t, ktoré prenášajú z kvóty na rok 2012.  Island jednostranne zvýšil svoj podiel z 1 % v roku 2006 na 23 % v roku 2012, teda zo 4 200 t na 150 000 t. Tento rok si Island stanovil jednostrannú kvótu 123 000 t. Jednostranné kvóty, ktoré si obe krajiny určili na rok 2013, predstavujú vyše 51 % celkového objemu úlovkov odporúčaného Medzinárodnou radou pre výskum mora (ICES). Faerské ostrovy zároveň tento rok odstúpili od dohody medzi pobrežnými štátmi týkajúcej sa rybolovu atlanticko-škandinávskeho sleďa a naznačili, že majú v úmysle podstatne zvýšiť svoj podiel na love týchto populácií.  V dôsledku tohto nezodpovedného konania vznikli v sektore pelagických druhov EÚ veľké hospodárske straty. Parlament prijal v roku 2012 nové nariadenie, ktorého cieľom je predchádzať nadmernému rybolovu. Komisia dodnes voči Faerským ostrovom a Islandu tieto nové ustanovenia neuplatnila.

1.  Parlament a Rada udelili v októbri 2012 Komisii silný politický mandát, na základe ktorého môže voči tretím krajinám v prípade neudržateľného rybolovu uplatňovať mechanizmus obchodných sankcií. Kedy Komisia tento mandát dodrží a vydá v rámci úsilia zastaviť toto nezodpovedné konanie vo vyššie uvedenom prípade obchodné opatrenia proti Islandu a Faerským ostrovom?

2.  Je pravda, že právna služba Komisie ešte stále overuje požiadavky na obchodné opatrenia proti Islandu a Faerským ostrovom? Ak áno, môže Komisia uviesť, aké konkrétne požiadavky sú predmetom skúmania? Kedy bude tento proces uzavretý?

3.  Aké kroky plánuje Komisia podniknúť, aby zabránila Islandu a Faerským ostrovom v neudržateľnom a nezodpovednom rybolove populácií makrel, ak sa rozhodne, že obchodné opatrenia neuplatní okamžite?

4.  Vzhľadom na to, že Faerské ostrovy odstúpili od dohody medzi pobrežnými štátmi o rybolove atlanticko-škandinávskeho sleďa a naznačili svoj úmysel jednostranne a výrazne zvýšiť svoj podiel – čo je v rozpore s vedeckými odporúčaniami a ohrozí zmenšujúce sa populácie tohto druhu – , akú má Komisia stratégiu v súvislosti s takýmto neprijateľným konaním a aké opatrenia uvedie do činnosti?

Predložené: 5.3.2013

Postúpené: 7.3.2013

Termín na zodpovedanie: 14.3.2013