Парламентарни въпроси
PDF 55kWORD 31k
26 март 2013 г.
O-000033/2013

Въпрос с искане за устен отговор O-000033/2013

до Комисията

Член 115 от Правилника за дейността

Gerald Häfner, Michèle Rivasi, Sven Giegold, Eva Lichtenberger, Jean Lambert, Keith Taylor, Claude Turmes, Sandrine Bélier, Satu Hassi, Isabella Lövin, Hélène Flautre, Reinhard Bütikofer, Isabelle Durant, Mariya Gabriel, Raül Romeva i Rueda, Tatjana Ždanoka, Malika Benarab-Attou, Bart Staes, Indrek Tarand, Jan Philipp Albrecht, Werner Schulz, Nikos Chrysogelos, Helga Trüpel, Jill Evans, Stanimir Ilchev, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Margrete Auken, Zita Gurmai, Rui Tavares, Christian Engström, Helmut Scholz, Heide Rühle, Judith Sargentini, Dimitrios Droutsas, Kinga Göncz, Ulrike Lunacek, Martin Kastler, Martin Häusling, Edward McMillan-Scott, Daniel Cohn-Bendit, Mark Demesmaeker, Andreas Mölzer, Alain Lamassoure, Jo Leinen, Manfred Weber, Marietje Schaake, Andrew Duff, Franziska Katharina Brantner, Filiz Hakaeva Hyusmenova, Rafał Trzaskowski, Marie-Christine Vergiat, Barbara Lochbihler, Søren Bo Søndergaard, Andrea Zanoni, Heinz K. Becker, Marielle de Sarnez, Evelyn Regner, Ana Miranda, Michael Theurer, Roberto Gualtieri, Olle Schmidt, Michael Cashman, Jean-Luc Bennahmias, Cecilia Wikström, Fiona Hall, David Martin, Csaba Sándor Tabajdi, Amelia Andersdotter, Erminia Mazzoni, Rebecca Harms, Philippe Lamberts, György Schöpflin, Michael Cramer, Bill Newton Dunn, Elmar Brok


  Относно: Една година "Европейска гражданска инициатива" на практика: оценка на опита и справяне с препятствията

От 1 април 2012 г. гражданите в цяла Европа имат право да пращат идеите си до лицата, вземащи решения на европейско равнище, като използват Европейската гражданска инициатива. Въпреки това за почти всички регистрирани инициативи продължават да се отчитат значителни технически и административни затруднения, водещи до невероятни закъснения и недопустими високи разходи. Повечето проблеми са свързани с предлагания от ЕС софтуер с отворен код за събиране на подписи онлайн, който е изключително сложен за боравене. Помощта продължава да бъде бавна и неефективна. Приблизително 11 милиона граждани на ЕС, пребиваващи извън държавата си по произход, получават отказ от държавите – членки на ЕС да използват правото си да подкрепят Европейската гражданска инициатива.

 Наясно ли е Комисията с проблемите, отчитани при инициативите, и какви мерки е предприела или възнамерява да предприеме, за да разреши тези проблеми?

 Възнамерява ли Комисията да разшири обхвата на помощта във връзка с развитието на инструмента за събиране на подписи онлайн и да включи също бъдещите инициативи, така че да се гарантира справедливо и еднакво третиране за всички?

 Какво ще предприеме Комисията, за да подобри времето и възможностите за отговор по отношение на отчетените проблеми?

 Ще създаде ли Комисията необходимата инфраструктура за пряк отговор на затрудненията на гражданите?

 Ще бъде ли преработен софтуерът с отворен код посредством една действително отворена процедура, като се използва общностен подход, включително правилно тестване и подходяща документация?

 Какво възпрепятства Комисията да създаде една централизирана онлайн платформа за събиране, която да се хоства на сървърите на Комисията като място за съхранение на подписите, но която позволява цялостният продукт за достъп– публичният формуляр, да се реализира на уебстраниците на отделните кампании?

 Ще обмисли ли Комисията възможността да преразгледа регламента за прилагане преди предвидения краен срок през 2015 г.? Ако да, по какъв начин ще се гарантира отразяването на опита от съществуващите инициативи и участието на компетентните комисии на Европейския парламент?

 Могат ли инициативите, натоварени със задачата за тестване и отстраняване на бъговете във връзка със софтуера, да кандидатстват за възстановяване на своите разходи?

 Разполага ли Комисията с достатъчно ресурси да осигури необходимата техническа среда и подкрепа на инициативите? Ако да, по кои бюджетни редове се покриват тези разходи и от кои организационни единици се извършват?

Внесен: 26.3.2013

Предаден: 28.3.2013

Краен срок за отговор: 4.4.2013

 

Език, на който е внесен въпросът: EN 
Правна информация - Политика за поверителност