Κοινοβουλευτικές ερωτήσεις
PDF 198kWORD 44k
26 Μαρτίου 2013
O-000033/2013

Ερώτηση με αίτημα προφορικής απάντησης O-000033/2013

προς την Επιτροπή

Άρθρο 115 του Κανονισμού

Gerald Häfner, Michèle Rivasi, Sven Giegold, Eva Lichtenberger, Jean Lambert, Keith Taylor, Claude Turmes, Sandrine Bélier, Satu Hassi, Isabella Lövin, Hélène Flautre, Reinhard Bütikofer, Isabelle Durant, Mariya Gabriel, Raül Romeva i Rueda, Tatjana Ždanoka, Malika Benarab-Attou, Bart Staes, Indrek Tarand, Jan Philipp Albrecht, Werner Schulz, Nikos Chrysogelos, Helga Trüpel, Jill Evans, Stanimir Ilchev, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Margrete Auken, Zita Gurmai, Rui Tavares, Christian Engström, Helmut Scholz, Heide Rühle, Judith Sargentini, Dimitrios Droutsas, Kinga Göncz, Ulrike Lunacek, Martin Kastler, Martin Häusling, Edward McMillan-Scott, Daniel Cohn-Bendit, Mark Demesmaeker, Andreas Mölzer, Alain Lamassoure, Jo Leinen, Manfred Weber, Marietje Schaake, Andrew Duff, Franziska Katharina Brantner, Filiz Hakaeva Hyusmenova, Rafał Trzaskowski, Marie-Christine Vergiat, Barbara Lochbihler, Søren Bo Søndergaard, Andrea Zanoni, Heinz K. Becker, Marielle de Sarnez, Evelyn Regner, Ana Miranda, Michael Theurer, Roberto Gualtieri, Olle Schmidt, Michael Cashman, Jean-Luc Bennahmias, Cecilia Wikström, Fiona Hall, David Martin, Csaba Sándor Tabajdi, Amelia Andersdotter, Erminia Mazzoni, Rebecca Harms, Philippe Lamberts, György Schöpflin, Michael Cramer, Bill Newton Dunn, Elmar Brok


  Θέμα:  Ένας χρόνος Πρωτοβουλίας Ευρωπαίων Πολιτών (ΠΕΠ) στην πράξη: αξιολόγηση εμπειριών και αντιμετώπιση εμποδίων

Από την 1η Απριλίου οι πολίτες ανά την Ευρώπη έχουν αποκτήσει το δικαίωμα να μεταφέρουν τις ιδέες τους σε όσους λαμβάνουν αποφάσεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο χρησιμοποιώντας την Πρωτοβουλία Ευρωπαίων Πολιτών. Ωστόσο για όλες σχεδόν τις καταγεγραμμένες πρωτοβουλίες αναφέρονται σημαντικές τεχνικές και διοικητικές δυσκολίες, που επιφέρουν σοβαρές καθυστερήσεις και απαράδεκτα υψηλό κόστος. Τα περισσότερα ζητήματα αφορούν το λογισμικό ανοικτής πηγής για τη συλλογή υπογραφή μέσω Διαδικτύου, το οποίο προσφέρει η Επιτροπή αλλά έχει εξαιρετικά περίπλοκο χειρισμό. Η σχετική βοήθεια παραμένει αργή και αναποτελεσματική. Υπολογίζεται ότι σε 11 εκατομμύρια πολίτες της ΕΕ, που δεν διαμένουν στην πατρίδα τους, δεν δίνεται το δικαίωμα να υποστηρίζουν ΠΕΠ από κράτη μέλη.

  Είναι εν γνώσει της Επιτροπής τα προβλήματα που αναφέρονται σε σχέση με τις πρωτοβουλίες; Ποια μέτρα έχει λάβει ή προτίθεται να λάβει για την αντιμετώπισή τους;

  Προτίθεται η Επιτροπή να προσφέρει βοήθεια και στις μελλοντικές πρωτοβουλίες ως προς τη χρήση του εργαλείου για τη διαδικτυακή συλλογή υπογραφών κατά τρόπο ώστε να διασφαλίζεται η δίκαιη και ισότιμη μεταχείριση όλων;

  Τι προτίθεται να πράξει η Επιτροπή για να βελτιώσει τον χρόνο και το δυναμικό ανταπόκρισης σε αναφερόμενα προβλήματα;

  Προτίθεται η Επιτροπή να δημιουργήσει τις αναγκαίες υποδομές για την άμεση ανταπόκριση στις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι πολίτες;

  Υπάρχει η πρόθεση για εκ νέου ανάπτυξη του λογισμικού ανοικτής πηγής με όντως ανοικτή διαδικασία βασισμένη σε κοινοτική προσέγγιση, συμπεριλαμβανομένων των απαιτούμενων ελέγχων και της δέουσας πιστοποιήσεως;

  Τι εμποδίζει την Επιτροπή να συγκροτήσει, ως χώρος στον οποίο θα διατηρούνται οι   υπογραφές, μία κεντρική πλατφόρμα διαδικτυακής συλλογής υπογραφών στους εξυπηρετητές της Επιτροπής, η οποία όμως θα επιτρέπει τη συμπλήρωση του ηλεκτρονικού εντύπου μέσω των ιστοτόπων των αντίστοιχων εκστρατειών;

  Εξετάζει η Επιτροπή το ενδεχόμενο αναθεώρησης του κανονισμού εφαρμογής πριν από την προγραμματισμένη προθεσμία το 2015; Αν ναι, πώς μπορεί να διασφαλιστεί ότι θα αξιοποιηθεί η πείρα από τις έως τώρα πρωτοβουλίες και ότι θα συμμετέχουν πλήρως οιαρμόδιες επιτροπές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου;

  Μπορούν οι πρωτοβουλίες που υπέστησαν τη δοκιμαστική περίοδο και τα λάθη του λογισμικού να ζητήσουν επιστροφή των δαπανών τους;

  Διαθέτει η Επιτροπή επαρκείς πόρους για να παράσχει το αναγκαίο τεχνικό περιβάλλον και τεχνική υποστήριξη των πρωτοβουλιών; Αν ναι, ποιες γραμμές του προϋπολογισμού καλύπτουν κάτι τέτοιο και ποιες μονάδες από το οργανόγραμμα θα το αναλάβουν;

Κατάθεση: 26.3.2013

Διαβίβαση: 28.3.2013

Λήξη προθεσμίας: 4.4.2013

Πρωτότυπη γλώσσα της ερώτησης: EN 
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου