Parlamendi esitatud küsimused
PDF 191kWORD 28k
26. märts 2013
O-000033/2013

Suuliselt vastatav küsimus O-000033/2013

komisjonile

Kodukorra artikkel 115

Gerald Häfner, Michèle Rivasi, Sven Giegold, Eva Lichtenberger, Jean Lambert, Keith Taylor, Claude Turmes, Sandrine Bélier, Satu Hassi, Isabella Lövin, Hélène Flautre, Reinhard Bütikofer, Isabelle Durant, Mariya Gabriel, Raül Romeva i Rueda, Tatjana Ždanoka, Malika Benarab-Attou, Bart Staes, Indrek Tarand, Jan Philipp Albrecht, Werner Schulz, Nikos Chrysogelos, Helga Trüpel, Jill Evans, Stanimir Ilchev, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Margrete Auken, Zita Gurmai, Rui Tavares, Christian Engström, Helmut Scholz, Heide Rühle, Judith Sargentini, Dimitrios Droutsas, Kinga Göncz, Ulrike Lunacek, Martin Kastler, Martin Häusling, Edward McMillan-Scott, Daniel Cohn-Bendit, Mark Demesmaeker, Andreas Mölzer, Alain Lamassoure, Jo Leinen, Manfred Weber, Marietje Schaake, Andrew Duff, Franziska Katharina Brantner, Filiz Hakaeva Hyusmenova, Rafał Trzaskowski, Marie-Christine Vergiat, Barbara Lochbihler, Søren Bo Søndergaard, Andrea Zanoni, Heinz K. Becker, Marielle de Sarnez, Evelyn Regner, Ana Miranda, Michael Theurer, Roberto Gualtieri, Olle Schmidt, Michael Cashman, Jean-Luc Bennahmias, Cecilia Wikström, Fiona Hall, David Martin, Csaba Sándor Tabajdi, Amelia Andersdotter, Erminia Mazzoni, Rebecca Harms, Philippe Lamberts, György Schöpflin, Michael Cramer, Bill Newton Dunn, Elmar Brok


  Teema:  Üks aasta Euroopa kodanikualgatust: senise kogemuse hindamine ja takistuste kõrvaldamine

Alates 1. aprillist 2012 on kodanikel üle Euroopa olnud õigus Euroopa kodanikualgatuse võimalusi kasutades tuua oma ideed Euroopa tasandi poliitikakujundajate ette. Kahjuks on peaaegu kõik registreeritud algatused põrkunud märkimisväärsetele tehnilistele ja halduslikele raskustele, mille tagajärjeks on ülipikad tähtajad ja vastuvõetamatult suured kulud. Enamik probleeme on seotud komisjoni poolt kasutusse antud veebipõhise allkirjade kogumise tarkvaraga, millel on avatud lähtekood ja mida on äärmiselt keeruline kasutada. Tugi on aeglane ja ebatõhus. Hinnanguliselt 11 miljonil ELi kodanikul, kes elavad oma koduriigist väljaspool, ei võimalda liikmesriigid kasutada oma õigust toetada Euroopa kodanikualgatusi.

  Kas komisjon on teadlik algatustega seonduvatest probleemidest? Milliseid meetmeid on nende lahendamiseks võetud või on kavas võtta?

  Kas komisjon plaanib laiendada kasutajatuge veebipõhise allkirjade kogumise programmile ka tulevastele algatustele, et kõigi õiglane ja võrdne kohtlemine oleks tagatud?

  Mida võtab komisjon ette, et lühendada reageerimisaega ja parandada suutlikust esinenud probleemidega tegelemisel?

  Kas komisjon loob vajaliku infrastruktuuri, et kodanike probleemidega saaks tegeleda otse?

  Kas on kavas teha avatud lähtekoodiga tarkvara ümber tõeliselt avatud menetluses, kasutades ühenduse lähenemisviisi, mis hõlmab põhjalikku testimist ja nõuetekohast dokumentatsiooni?

  Mis takistab komisjonil luua allkirjade hoidmiseks ühte keskset veebipõhist kogumisplatvormi, mis asuks komisjoni serverites, kuid mis võimaldaks kasutajaliidese – avaliku vormi – toimimist konkreetse kampaania veebilehel?

  Kas komisjon oleks nõus kaaluma rakendusmääruse ülevaatamist enne kavandatud tähtaega 2015. aastal? Kui jah, siis kuidas oleks võimalik tagada, et selles kajastuks olemasolevate algatuste käigus saadud kogemus ja et täielikult kaasataks selle teemaga seotud Euroopa Parlamendi komisjonid?

  Kas algatused, mida on pärssinud tarkvara testimised ja programmivigade parandused, võivad taotleda oma kulude hüvitamist?

  Kas komisjonil on piisavalt ressursse, et võimaldada algatustele vajalik tehniline keskkond ja tugi? Kui jah, siis millistelt eelarveridadelt need kaetakse ja millised struktuuriüksused neid teostavad?

Esitatud: 26.3.2013

Edastatud: 28.3.2013

Vastuse tähtaeg: 4.4.2013

Keel, milles küsimus esitati: EN 
Õigusteave - Privaatsuspoliitika