Întrebări parlamentare
PDF 198kWORD 31k
26 martie 2013
O-000033/2013

Întrebarea cu solicitare de răspuns oral O-000033/2013

adresată Comisiei

Articolul 115 din Regulamentul de procedură

Gerald Häfner, Michèle Rivasi, Sven Giegold, Eva Lichtenberger, Jean Lambert, Keith Taylor, Claude Turmes, Sandrine Bélier, Satu Hassi, Isabella Lövin, Hélène Flautre, Reinhard Bütikofer, Isabelle Durant, Mariya Gabriel, Raül Romeva i Rueda, Tatjana Ždanoka, Malika Benarab-Attou, Bart Staes, Indrek Tarand, Jan Philipp Albrecht, Werner Schulz, Nikos Chrysogelos, Helga Trüpel, Jill Evans, Stanimir Ilchev, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Margrete Auken, Zita Gurmai, Rui Tavares, Christian Engström, Helmut Scholz, Heide Rühle, Judith Sargentini, Dimitrios Droutsas, Kinga Göncz, Ulrike Lunacek, Martin Kastler, Martin Häusling, Edward McMillan-Scott, Daniel Cohn-Bendit, Mark Demesmaeker, Andreas Mölzer, Alain Lamassoure, Jo Leinen, Manfred Weber, Marietje Schaake, Andrew Duff, Franziska Katharina Brantner, Filiz Hakaeva Hyusmenova, Rafał Trzaskowski, Marie-Christine Vergiat, Barbara Lochbihler, Søren Bo Søndergaard, Andrea Zanoni, Heinz K. Becker, Marielle de Sarnez, Evelyn Regner, Ana Miranda, Michael Theurer, Roberto Gualtieri, Olle Schmidt, Michael Cashman, Jean-Luc Bennahmias, Cecilia Wikström, Fiona Hall, David Martin, Csaba Sándor Tabajdi, Amelia Andersdotter, Erminia Mazzoni, Rebecca Harms, Philippe Lamberts, György Schöpflin, Michael Cramer, Bill Newton Dunn, Elmar Brok


  Subiect:  Un an de la transpunerea în practică a Inițiativei Cetățenești Europene (ECI): evaluarea experienței și soluționarea piedicilor

Cu începere de la 1 aprilie 2012, cetățenii din întreaga Europă au avut dreptul să-și facă cunoscute ideile decidenților de la nivel european făcând uz de Inițiativa Cetățenească Europeană. Cu toate acestea, conform rapoartelor, aproape toate inițiativele înregistrate au întâmpinat dificultăți tehnice și administrative care au condus la întârzieri enorme și la costuri inacceptabil de ridicate. Cea mai mare parte dintre acestea sunt legate de software-ul cu sursă deschisă pentru colectarea semnăturilor oferit de Comisie, a cărui utilizare este extrem de complicată. Asistența continuă să fie lentă și ineficientă. Se estimează că statele membre nu acordă dreptul de a susține ECI unui număr de 11 milioane de cetățeni ai UE care își au reședința în afara țării lor de origine.

  A luat Comisia cunoștință de problemele raportate în legătură cu inițiativele? Ce măsuri a luat sau plănuiește să ia Comisia pentru soluționarea acestora?

  Plănuiește Comisia să extindă asistența prin implementarea unui instrument online de colectare a semnăturilor și în cazul inițiativelor viitoare, astfel să garanteze un tratament echitabil și în condiții de egalitate al tuturor acestora?

  Ce va face Comisia pentru a ameliora timpii și capacitățile de răspuns în cazul problemelor raportate?

  Va crea Comisia infrastructura necesară pentru a permite un răspuns direct la dificultățile cetățenilor?

  Va fi software-ul cu sursă deschisă reelaborat, astfel încât să devină cu adevărat o procedură deschisă, utilizând o abordare comunitară, incluzând o testare adecvată și o documentație corespunzătoare?

  Ce împiedică Comisia să stabilească, ca loc de păstrare a semnăturilor, o platformă de colectare online centralizată, găzduită pe serverele Comisiei, dar care să permită funcționarea interfeței – formularul public – pe site-urile fiecărei campanii?

  Va lua Comisia în considerare revizuirea punerii în practică a regulamentului înainte de termenul planificat din 2015? În caz afirmativ, cum va asigura Comisia reflectarea experienței inițiativelor existente și implicarea deplină a comisiilor de resort din cadrul Parlamentului European?

  În cazul inițiativelor care au purtat povara testărilor și a eliminării erorilor din software se poate cere rambursarea cheltuielilor?

  Dispune Comisia de resurse suficiente pentru a furniza mediul și suportul tehnic necesar pentru inițiative? În caz afirmativ, la ce linii bugetare sunt acoperite acestea și ce unități organizaționale le execută?

Depunere: 26.3.2013

Trimisă: 28.3.2013

Termen pentru răspuns: 4.4.2013

Limba originală a întrebării: EN 
Aviz juridic - Politica de confidențialitate