Parlamentné otázky
PDF 200kWORD 44k
26. marca 2013
O-000033/2013

Otázka na ústne zodpovedanie O-000033/2013

Komisii

článok 115 rokovacieho poriadku

Gerald Häfner, Michèle Rivasi, Sven Giegold, Eva Lichtenberger, Jean Lambert, Keith Taylor, Claude Turmes, Sandrine Bélier, Satu Hassi, Isabella Lövin, Hélène Flautre, Reinhard Bütikofer, Isabelle Durant, Mariya Gabriel, Raül Romeva i Rueda, Tatjana Ždanoka, Malika Benarab-Attou, Bart Staes, Indrek Tarand, Jan Philipp Albrecht, Werner Schulz, Nikos Chrysogelos, Helga Trüpel, Jill Evans, Stanimir Ilchev, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Margrete Auken, Zita Gurmai, Rui Tavares, Christian Engström, Helmut Scholz, Heide Rühle, Judith Sargentini, Dimitrios Droutsas, Kinga Göncz, Ulrike Lunacek, Martin Kastler, Martin Häusling, Edward McMillan-Scott, Daniel Cohn-Bendit, Mark Demesmaeker, Andreas Mölzer, Alain Lamassoure, Jo Leinen, Manfred Weber, Marietje Schaake, Andrew Duff, Franziska Katharina Brantner, Filiz Hakaeva Hyusmenova, Rafał Trzaskowski, Marie-Christine Vergiat, Barbara Lochbihler, Søren Bo Søndergaard, Andrea Zanoni, Heinz K. Becker, Marielle de Sarnez, Evelyn Regner, Ana Miranda, Michael Theurer, Roberto Gualtieri, Olle Schmidt, Michael Cashman, Jean-Luc Bennahmias, Cecilia Wikström, Fiona Hall, David Martin, Csaba Sándor Tabajdi, Amelia Andersdotter, Erminia Mazzoni, Rebecca Harms, Philippe Lamberts, György Schöpflin, Michael Cramer, Bill Newton Dunn, Elmar Brok


  Vec:  Jeden rok Európskej iniciatívy občanov v praxi: hodnotenie skúseností a odstraňovanie prekážok

Od 1. apríla 2012 majú občania v Európe právo predkladať svoje nápady subjektom prijímajúcim rozhodnutia na európskej úrovni prostredníctvom európskej iniciatívy občanov.  Takmer všetky registrované iniciatívy však vykazujú vážne technické a administratívne ťažkosti, čo vedie k veľkým zdržaniam a neprijateľne vysokým nákladom. Väčšina problémov je spojená s používaním slobodného softvéru na zbieranie podpisov cez internet, ktorý poskytuje Komisia a s ktorým sa mimoriadne ťažko pracuje. Podpora je stále pomalá a neúčinná. Podľa odhadov sa 11 miliónom občanov EÚ, ktorí žijú mimo svojej domovskej krajiny, odopiera právo podporiť európske iniciatívy občanov z členských štátov.

  Vie Komisia o problémoch, o ktorých informujú zástupcovia iniciatív?  Aké opatrenia prijala alebo plánuje prijať s cieľom vyriešiť ich?

  Plánuje Komisia rozšíriť podporu zavedením nástroja na zbieranie podpisov cez internet aj pre nadchádzajúce iniciatívy, tak aby sa zaručilo spravodlivé a rovnaké zaobchádzanie so všetkými?

  Čo Komisia podnikne s cieľom zlepšiť čas odozvy a schopnosť riešiť nahlásené problémy?

  Vytvorí Komisia potrebnú infraštruktúru s cieľom umožniť priame riešenie ťažkostí, s ktorými sa občania stretávajú?

  Bude slobodný softvér vyvinutý znovu skutočne otvoreným spôsobom s účasťou komunity vrátane riadneho testovania a zodpovedajúcej dokumentácie?

  Čo bráni Komisii, aby ako miesto na uloženie podpisov zriadila jednu centralizovanú platformu umiestnenú na serveroch Komisie, ktorá ale umožní, aby sa celý zber podpisov uskutočňoval prostredníctvom verejného formulára na internetových stránkach jednotlivých iniciatív?

  Zváži Komisia revíziu vykonávacieho nariadenia pred plánovaným termínom 2015? Ak áno, ako sa dá zabezpečiť, aby sa zohľadnili skúsenosti s prebiehajúcimi iniciatívami a aby sa výbory Európskeho parlamentu do tohto postupu riadne zapojili?

  Môžu iniciatívy, ktoré boli zaťažené testovaním a riešením problémov spojených so softvérom žiadať o preplatenie nákladov?

  Má Komisia dostatočné prostriedky na zabezpečenie potrebného technického prostredia a technickej podpory pre iniciatívy? Ak áno, z ktorých rozpočtových riadkov sú pokryté a ktoré organizačné jednotky ich vykonajú?

Predložené: 26.3.2013

Postúpené: 28.3.2013

Termín na zodpovedanie: 4.4.2013

Pôvodný jazyk otázky: EN 
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia