Parlamentarna vprašanja
PDF 193kWORD 30k
26. marec 2013
O-000033/2013

Vprašanje za ustni odgovor O-000033/2013

za Komisijo

Člen 115 poslovnika

Gerald Häfner, Michèle Rivasi, Sven Giegold, Eva Lichtenberger, Jean Lambert, Keith Taylor, Claude Turmes, Sandrine Bélier, Satu Hassi, Isabella Lövin, Hélène Flautre, Reinhard Bütikofer, Isabelle Durant, Mariya Gabriel, Raül Romeva i Rueda, Tatjana Ždanoka, Malika Benarab-Attou, Bart Staes, Indrek Tarand, Jan Philipp Albrecht, Werner Schulz, Nikos Chrysogelos, Helga Trüpel, Jill Evans, Stanimir Ilchev, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Margrete Auken, Zita Gurmai, Rui Tavares, Christian Engström, Helmut Scholz, Heide Rühle, Judith Sargentini, Dimitrios Droutsas, Kinga Göncz, Ulrike Lunacek, Martin Kastler, Martin Häusling, Edward McMillan-Scott, Daniel Cohn-Bendit, Mark Demesmaeker, Andreas Mölzer, Alain Lamassoure, Jo Leinen, Manfred Weber, Marietje Schaake, Andrew Duff, Franziska Katharina Brantner, Filiz Hakaeva Hyusmenova, Rafał Trzaskowski, Marie-Christine Vergiat, Barbara Lochbihler, Søren Bo Søndergaard, Andrea Zanoni, Heinz K. Becker, Marielle de Sarnez, Evelyn Regner, Ana Miranda, Michael Theurer, Roberto Gualtieri, Olle Schmidt, Michael Cashman, Jean-Luc Bennahmias, Cecilia Wikström, Fiona Hall, David Martin, Csaba Sándor Tabajdi, Amelia Andersdotter, Erminia Mazzoni, Rebecca Harms, Philippe Lamberts, György Schöpflin, Michael Cramer, Bill Newton Dunn, Elmar Brok


  Zadeva:  Eno leto evropske državljanske pobude v praksi: ocena izkušenj in odpravljanje ovir

Državljani v vsej Evropi imajo od 1. aprila 2012 pravico, da prek evropske državljanske pobude posredujejo svoje zamisli nosilcem odločanja na evropski ravni. Toda skoraj vse zabeležene pobude se po poročanju soočajo z velikimi tehničnimi in upravnimi težavami, kar vodi v ogromne zaostanke in nesprejemljivo visoke stroške. Večina težav se nanaša na odprtokodno programsko opremo za spletno zbiranje podpisov, ki jo je dala na voljo Komisija in ki je skrajno zapletena za uporabo. Pomoč je še vedno počasna in neučinkovita. Ocenjuje se, da države članice 11 milijonom državljanov, ki prebivajo zunaj svoje države izvora, onemogočajo uveljavljanje svoje pravice, da podprejo evropske državljanske pobude.

  Ali je Komisija seznanjena s težavami pobud, o katerih se poroča? Kako je ukrepala ali namerava ukrepati, da bi jih odpravila?

  Ali namerava Komisija razširiti pomoč z uvedbo orodja za spletno zbiranje podpisov tudi za prihodnje pobude, tako da bo zagotovljena pravična in enaka obravnava vseh?

  Kaj bo Komisija storila za skrajšanje časa in povečanje zmogljivosti za odziv na prijavljene težave?

  Ali bo Komisija vzpostavila infrastrukturo, potrebno za zagotovitev neposrednega odziva na težave državljanov?

  Ali bo ta odprtokodna programska oprema prenovljena po resnično odprtem postopku z uporabo pristopa skupnosti, vključno s primernim testiranjem in ustreznim dokumentiranjem?

  Kaj Komisiji preprečuje vzpostavitev ene centralizirane platforme za zbiranje oziroma za shranjevanje podpisov, ki bi se nahajala na strežnikih Komisije, njeno obličje – javni obrazec – pa bi bilo del spletnih strani posameznih kampanj?

  Ali bi Komisija razmislila o pregledu izvedbenih predpisov pred predvidenim rokom v letu 2015? Če je to mogoče, kako bi lahko zagotovili, da bodo izkušnje obstoječih pobud upoštevane ter da bodo odbori Evropskega parlamenta, ki jih to zadeva, v celoti vključeni v ta proces?

  Ali lahko pobude, ki so imele težave zaradi testiranja programske opreme in odpravljanja napak, zaprosijo za povrnitev stroškov?

  Ali ima Komisija zadostne vire, da lahko pobudam zagotovi potrebno tehnično okolje in tehnično podporo? Če jih ima, v katerih proračunskih vrsticah so zajete in katere organizacijske enote jih izvajajo?

Vloženo: 26.3.2013

Posredovano: 28.3.2013

Rok za odgovor: 4.4.2013

Izvirni jezik vprašanja: EN 
Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov