Parlamento klausimas - O-000035/2013Parlamento klausimas
O-000035/2013

  Aklavietė, kurioje atsidūrė institucijos, spręsdamos klausimą dėl daugiamečių žuvininkystės valdymo planų

Klausimas, į kurį atsakoma žodžiu, Nr. O-000035/2013
Tarybai
Darbo tvarkos taisyklių 115 straipsnis
Gabriel Mato Adrover, Pat the Cope Gallagher
Žuvininkystės komiteto vadu

Procedūra : 2013/2588(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga :  
O-000035/2013
Pateikti tekstai :
O-000035/2013 (B7-0116/2013)
Balsavimas :
Priimti tekstai :

Daugiamečių žuvininkystės valdymo planų klausimas Taryboje blokuojamas nuo 2009 m. – dėl to su rimtomis pasekmėmis susiduria visas žuvininkystės sektorius ir kyla klausimas dėl Parlamento, kaip vieno iš teisės aktų bendros žuvininkystės politikos srityje leidėjų, išimtinių teisių, numatytų pagal Lisabonos sutartį.

Dėl Tarybos pozicijos šiuo klausimu kyla grėsmė, jog bus bendriau pakenkta įprastos teisėkūros procedūros viršenybei, nes griaunamas principas, kad bet koks nukrypimas nuo šio pobūdžio sprendimų priėmimo turi būti laikomas išimtinio pobūdžio ir turėtų būti taikomas tik kai tai konkrečiai numatyta pagal Sutartį.

Žuvininkystės komitetas tvirtai įsitikinęs, jog būtina imtis skubių politinių ir teisinių veiksmų, kad Taryba būtų grąžinta prie derybų stalo. Dėl šios priežasties Parlamentas jau ne kartą yra atidėjęs teisėkūros rezoliucijos dėl žuvininkystės išteklių išsaugojimo taikant technines priemones priėmimą. Po to ES Tarybai pirmininkaujanti Airija parodė savo gerą valią ir patvirtino ketinanti panaudoti visas praktines priemones, kurių ji įgaliota imtis, kad padėtų išbristi iš šios aklavietės.

1.  Ar ES Tarybai pirmininkaujantis Airija gali pateikti išsamią veiksmų, kurių jau imtasi siekiant rasti ilgalaikį šio klausimo sprendimą, santrauką?

2.  Kada ES Tarybai pirmininkaujanti Airija pateiks Europos Parlamentui konkrečius pasiūlymus, kuriais remiantis būtų išbrista iš dabartinės aklavietės?

Pateikta: 28.3.2013

Perduota: 4.4.2013

Atsakyti iki: 25.4.2013