Parlementaire vraag - O-000035/2013Parlementaire vraag
O-000035/2013

  Institutionele impasse ten aanzien van meerjarenplannen voor visserijbeheer

Vraag met verzoek om mondeling antwoord O-000035/2013
aan de Raad
Artikel 115 van het Reglement
Gabriel Mato Adrover, Pat the Cope Gallagher
namens de Commissie visserij

Procedure : 2013/2588(RSP)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus :  
O-000035/2013
Ingediende teksten :
O-000035/2013 (B7-0116/2013)
Stemmingen :
Aangenomen teksten :

De sinds 2009 voortdurende blokkade van de meerjarenplannen voor visserijbeheer door de Raad heeft nog altijd ernstige gevolgen voor de hele visserijsector, en stelt de bevoegdheden van het Parlement als medewetgever voor het gemeenschappelijk visserijbeleid op grond van het Verdrag van Lissabon ter discussie.

Meer in het algemeen dreigt de houding van de Raad in deze kwestie het primaat van de gewone wetgevingsprocedure te ondermijnen. De wijze waarop de Raad zich opstelt is namelijk strijdig met het beginsel dat elke afwijking van deze vorm van besluitvorming een uitzondering moet zijn die alleen mogelijk is wanneer het Verdrag daar uitdrukkelijk in voorziet.

De Commissie visserij is er vast van overtuigd dat politieke en juridische maatregelen dringend noodzakelijk zijn om de Raad terug te brengen naar de onderhandelingstafel. Het Parlement heeft om deze reden het aannemen van een wetgevinsgresolutie inzake het behoud van de visbestanden door technische maatregelen reeds meerdere malen uitgesteld. Het Ierse voorzitterschap heeft vervolgens zijn goede wil getoond door te verklaren alles te willen ondernemen wat in zijn macht ligt om deze impasse te doorbreken.

1.  Kan het Ierse voorzitterschap een precieze samenvatting geven van de maatregelen die inmiddels getroffen zijn om een duurzame oplossing voor deze kwestie te vinden?

2.  Wanneer doet het Ierse voorzitterschap concrete voorstellen aan het Europees Parlement om een weg uit de huidige patstelling te vinden?

Ingediend: 28.3.2013

Doorgezonden: 4.4.2013

Uiterste datum beantwoording: 25.4.2013