Pytanie poselskie - O-000035/2013Pytanie poselskie
O-000035/2013

  Instytucjonalny impas w zakresie wieloletnich planów zarządzania połowami

Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej O-000035/2013
do Rady
art. 115 Regulaminu PE
Gabriel Mato Adrover, Pat the Cope Gallagher
Komisji Rybołówstwa

Procedura : 2013/2588(RSP)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury :  
O-000035/2013
Teksty złożone :
O-000035/2013 (B7-0116/2013)
Głosowanie :
Teksty przyjęte :

Blokowanie przez Radę wieloletnich planów zarządzania połowami, które trwa od 2009 r., nadal wywołuje poważne reperkusje w całym sektorze rybołówstwa i stawia pod znakiem zapytania prerogatywy Parlamentu, który na mocy Traktatu z Lizbony stał się współprawodawcą w zakresie wspólnej polityki rybołówstwa.

Stanowisko Rady w tej sprawie stanowi bardziej ogólne zagrożenie dla supremacji zwykłej procedury ustawodawczej, ponieważ jest ono sprzeczne z zasadą, według której wszelkie odstępstwa do takiej formy podejmowania decyzji należy uznać za wyjątkowe i należy je stosować jedynie w przypadkach wyraźnie przewidzianych w traktacie.

Komisja Rybołówstwa jest głęboko przekonana, że potrzebne są pilne kroki polityczne i prawne, aby nakłonić Radę do powrotu do stołu negocjacyjnego. Z tego względu Parlament wielokrotnie już odkładał na późniejszy termin przyjęcie rezolucji legislacyjnej w sprawie ochrony zasobów rybołówstwa za pomocą środków technicznych. Następnie irlandzka prezydencja wykazała dobrą wolę, oświadczając, że ma zamiar poczynić wszelkie leżące w jej kompetencji praktyczne kroki zmierzające do odblokowania sytuacji. 

1.  Czy prezydencja irlandzka może szczegółowo streścić działania, jakie już zostały podjęte, aby trwale rozwiązać ten problem?

2.  Kiedy prezydencja irlandzka przedstawi Parlamentowi Europejskiemu konkretne propozycje, które umożliwią wyjście z obecnego impasu?

Przedłożone: 28.3.2013

Przekazane: 4.4.2013

Termin na udzielenie odpowiedzi: 25.4.2013