Κοινοβουλευτικές ερωτήσεις
PDF 186kWORD 29k
28 Μαρτίου 2013
O-000038/2013

Ερώτηση με αίτημα προφορικής απάντησης O-000038/2013

προς την Επιτροπή

Άρθρο 115 του Κανονισμού

Konrad Szymański

εξ ονόματος της Ομάδας ECR


  Θέμα:  Στρατηγική της ΕΕ για την Αρκτική

Η κοινή ανακοίνωση του 2012 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της ΕΥΕΔ αναφέρει ότι η πολιτική της ΕΕ για την Αρκτική θα πρέπει να βασίζεται στη γνώση, την υπευθυνότητα και τη δέσμευση.

Τον Μάιο, το Αρκτικό Συμβούλιο θα αποφασίσει αν πρέπει να γίνει δεκτή η αίτηση της ΕΕ για το καθεστώς μόνιμου παρατηρητή. Εμείς, οι συντάκτες της προφορικής αυτής ερώτησης, υποστηρίζουμε την προσδοκία της ΕΕ να καταστεί μόνιμος παρατηρητής και να αναπτύξει μια συνεκτική πολιτική για την Αρκτική.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο υποστηρίζει κάποιο ρόλο της ΕΕ ως υπεύθυνου, αφοσιωμένου και αξιόπιστου εταίρου όλων των κρατών της Αρκτικής, των λαών και των σχετικών παραγόντων σε τομείς όπως η επιστήμη και οι επιχειρήσεις και εφιστά την προσοχή στα αιτήματα και τις προτάσεις που διατυπώθηκαν στο πλαίσιο της έκθεσης για τον Απώτατο Βορρά του 2011. Λαμβάνοντας υπόψη την ανακοίνωση του 2012 και ενόψει της υπουργικής συνόδου του Αρκτικού Συμβουλίου τον Μάιο, ζητείται από την Επιτροπή να απαντήσει στα εξής ερωτήματα:

1.  Τι έχει πράξει η Επιτροπή προκειμένου να δώσει συνέχεια στις 48 προτεινόμενες δράσεις που περιλαμβάνονται στην ανακοίνωσή της του 2008 και στα αιτήματα που περιλαμβάνονται στην έκθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου του 2011; Τι είδους πρωτοβουλίες έχουν αναληφθεί σε σχέση με τα μέλη του Αρκτικού Συμβουλίου; Με ποιους τρόπους σκοπεύει η Επιτροπή να αξιοποιήσει υφιστάμενα ή αναδυόμενα εργαλεία αξιολόγησης ή επικοινωνίας για την Αρκτική στη στρατηγική της

2.  Πότε σκοπεύει η Επιτροπή να παρουσιάσει ένα σχέδιο δράσης για την υλοποίηση των στόχων της ανακοίνωσής της του 2012; Με ποιον τρόπο θα συνδέεται αυτό με το σύνολο των πολιτικών ή προγραμμάτων της ΕΕ, όπως την Ατζέντα 2020, το «Ορίζοντας 2020», την πολιτική της ΕΕ για τις πρώτες ύλες και την επόμενη φάση του INTERREG;

3.  Ποιες θέσεις προϋπολογισμού προβλέπονται προκειμένου να καταστεί επιχειρησιακή η πολιτική της ΕΕ για την Αρκτική;

4.  Με ποιον τρόπο σκοπεύουν η Επιτροπή και η ΕΥΕΔ να συντονίσουν την πολιτική της ΕΕ για την Αρκτική και σε ποιούς τομείς θα αναλάβει ηγετικό ρόλο η Επιτροπή ή η ΕΥΕΔH;

5.  Με ποιον τρόπο σκοπεύει η Επιτροπή να διασφαλίσει ότι τα νόμιμα συμφέροντα των λαών της Αρκτικής θα λαμβάνονται υπόψη στις διαδικασίες χάραξης πολιτικής και λήψης αποφάσεων στις Βρυξέλλες;

6.  Με ποιον τρόπο σκοπεύει η ΕΕ να συμβάλει στην οικονομική ανάπτυξη της Αρκτικής και στην περιβαλλοντική προστασία αυτού του μοναδικού οικοσυστήματος, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι η ανάπτυξη στην Αρκτική τηρεί τα υψηλότερα πρότυπα;

Κατάθεση: 28.3.2013

Διαβίβαση: 4.4.2013

Λήξη προθεσμίας: 11.4.2013

Πρωτότυπη γλώσσα της ερώτησης: EN
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου