Парламентарен въпрос - O-000039/2013Парламентарен въпрос
O-000039/2013

Изготвяне на таблото с показатели за процедурата при макроикономически дисбаланси (ПМД)

Въпрос с искане за устен отговор O-000039/2013
до Комисията
Член 115 от Правилника за дейността
Sharon Bowles
от името на Комисия по икономически и парични въпроси

Процедура : 2013/2582(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа :  
O-000039/2013
Внесени текстове :
O-000039/2013 (B7-0117/2013)
Гласувания :
Приети текстове :

Съобразно регламента за ПМД „Комисията следва да представя предложения за коментар от компетентните комисии на Европейския парламент и Съвета относно планове за изработване и приспособяване на показателите и праговете.“ (съображение 12 от Регламента за ПМД). Може ли Комисията да обясни защо тя не е направила това, когато е прибавила показателя за темпа на увеличаване на пасивите във финансовия сектор преди доклада за механизма за предупреждение за 2013 г.?

Отчита ли Комисията резолюцията на Парламента от 15 декември 2011 г. относно Таблицата с показатели за наблюдение на макроикономическите дисбаланси:  първоначален проект[1], в която Парламентът поиска добавянето на показател за финансовия сектор да подлежи на консултация, както е определено в съображение 12 от регламента за ПМД?

Внесен: 8.4.2013

Предаден: 10.4.2013

Краен срок за отговор: 17.4.2013