Parlamenta jautājums - O-000039/2013Parlamenta jautājums
O-000039/2013

  Makroekonomikas nelīdzsvarotības novēršanas procedūrā izmantotā rādītāju kopsavilkuma pabeigšana

Jautājums, uz kuru jāatbild mutiski O-000039/2013
Komisijai
Reglamenta 115. pants
Sharon Bowles
Ekonomikas un monetārā komiteja komitejas vārdā

Procedūra : 2013/2582(RSP)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls :  
O-000039/2013
Iesniegtie teksti :
O-000039/2013 (B7-0117/2013)
Balsojumi :
Pieņemtie teksti :

Saskaņā ar regulu par makroekonomiskās nelīdzsvarotības novēršanu un koriģēšanu „Komisijai ieteikumi par rādītāju un robežvērtību noteikšanu un pielāgošanu būtu jāiesniedz Eiropas Parlamenta kompetentajām komitejām un Padomei komentāru izteikšanai” (12. apsvērums). Vai Komisija varētu paskaidrot, kāpēc tā to neizdarīja, kad tā rādītāju sarakstam pievienoja finanšu sektora saistību augšanas tempu pirms brīdināšanas mehānisma ziņojuma 2013?

Vai Komisija uzskata, ka Parlamenta 2011. gada 15. decembra rezolūcija par rādītāju kopsavilkumu makroekonomiskās nelīdzsvarotības uzraudzībai — sākotnēji plānotā struktūra[1], kurā tas prasīja izstrādāt jaunu rādītāju finanšu nozarei, ir apspriešanās, kas noteikta regulas par makroekonomiskās nelīdzsvarotības novēršanu un koriģēšanu 12. apsvērumā?

Iesniegšanas datums: 8.4.2013

Nosūtīts: 10.4.2013

Termiņš atbildei: 17.4.2013