Pytanie poselskie - O-000039/2013Pytanie poselskie
O-000039/2013

  Uzupełnienie tabeli wskaźników w ramach procedury dotyczącej zakłóceń równowagi makroekonomicznej

Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej O-000039/2013
do Komisji
art. 115 Regulaminu PE
Sharon Bowles
Komisji Gospodarczej i Monetarnej

Procedura : 2013/2582(RSP)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury :  
O-000039/2013
Teksty złożone :
O-000039/2013 (B7-0117/2013)
Głosowanie :
Teksty przyjęte :

Zgodnie z rozporządzeniem w sprawie zapobiegania zakłóceniom równowagi makroekonomicznej „Komisja powinna przedstawić propozycje dotyczące planów określenia wskaźników i progów oraz ich zmian właściwym komisjom Parlamentu Europejskiego i Rady, tak aby mogły one przedłożyć swoje komentarze” (motyw 12 rozporządzenia w sprawie zakłóceń równowagi makroekonomicznej). Czy Komisja może wyjaśnić, dlaczego nie uczyniła tego, dodając wskaźnik dotyczący stopy wzrostu zobowiązań sektora finansowego przed przedłożeniem sprawozdania w ramach mechanizmu ostrzegania za 2013 r.?

Czy Komisja uważa, że rezolucja Parlamentu z dnia 15 grudnia 2011 r. w sprawie planowanego wstępnego kształtu tabeli wskaźników do celów nadzorowania zakłóceń równowagi makroekonomicznej[1], w której Parlament zwrócił się o dodanie wskaźnika dotyczącego sektora finansowego, stanowi konsultację wymaganą w myśl motywu 12 rozporządzenia w sprawie zakłóceń równowagi makroekonomicznej?

Przedłożone: 8.4.2013

Przekazane: 10.4.2013

Termin na udzielenie odpowiedzi: 17.4.2013