Parlamendi esitatud küsimus - O-000043/2013Parlamendi esitatud küsimus
O-000043/2013

  Kahepoolsete investeerimislepingute kooskõla ELi õigusega

Suuliselt vastatav küsimus O-000043/2013/variant1
komisjonile
Kodukorra artikkel 115
Daniel Caspary, Paweł Zalewski
fraktsiooni PPE nimel
David Martin, Bernd Lange
fraktsiooni S&D nimel
Silvana Koch-Mehrin
fraktsiooni ALDE nimel
Helmut Scholz
fraktsiooni GUE/NGL nimel
Franziska Keller
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Menetlus : 2013/2610(RSP)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik :  
O-000043/2013
Esitatud tekstid :
O-000043/2013 (B7-0120/2013)
Hääletused :
Vastuvõetud tekstid :

Kolm aastat pärast Lissaboni lepingu jõustumist on aegamisi kujunemas ELi investeeringutealast ainupädevust reguleeriv õigusraamistik.

Samas on mitmeid lahendust vajavaid probleeme seoses ELi õiguse ja rahvusvahelise investeeringuõiguse vahekorraga.

1.  Euroopa Liidu liikmesriikide vahel on sõlmitud 190 kahepoolset investeerimislepingut. Need kahepoolsed investeerimislepingud on diskrimineerivad, kuna eri lepingud sisaldavad erinevaid investeeringute kaitse norme, mistõttu nad on vastuolus Euroopa Liidu lepingu artikliga 18. Lisaks on need lepingud vastuolus Euroopa Kohtu ainupädevusega ELi õigust puudutavates küsimustes, kuna nende tõttu tekivad eri arbitraažimenetluste järel paralleelsed kohtulahendid. Komisjon on seisukohal, et need lepingud on ELi õigusega vastuolus ja need tuleks lõpetada. Mida on komisjon teinud, et sundida liikmesriike neid kahepoolseid investeerimislepinguid lõpetama?

2.   Aastal 2009 otsustas Euroopa kohus (kohtuasjad C-118/07, C-249/06 ja C-205/06), et kapitali vaba liikumist puudutavad sätted olid ELi õigusega vastuolus, kuna need ei jätnud võimalust kohaldada kapitali liikumise suhtes ELi meetmeid. Mida on komisjon ette võtnud, et lahendada seda vastuolu, mis esineb nii liikmesriikide sõlmitud uutes ja kehtivates kahepoolsetes investeerimislepingutes kui ka uutes ELi investeerimislepingutes?

3.  Riigi ja investorite vaheliste vaidluste lahendamisel tekivad ELil rahalised kohustused kolmandate riikide investorite ees. Neid rahalisi kohustusi ei saa nõuetekohaselt hallata, kui investeerimislepingutes sätestatud investeeringute kaitse nõuded oluliselt ületavad liidus ja enamikus liikmesriikides tunnustatud vastutuse piire. Kuidas kavatseb komisjon tagada, et tulevastes ELi lepingutes välisinvestoritele ette nähtav investeeringute kaitse tase oleks kõrge, kuid mitte kõrgem sellest tasemest, mis liidu õiguse ja liikmesriikide seaduste ühiste põhimõtete kohaselt on ette nähtud ELi investorite puhul?

Esitatud: 17.4.2013

Edastatud: 19.4.2013

Vastuse tähtaeg: 26.4.2013