Parlamentní otázka - O-000045/2013Parlamentní otázka
O-000045/2013

  Smlouva WIPO o výjimkách z autorského práva pro osoby se zrakovým postižením

18.4.2013

Otázka k ústnímu zodpovězení s rozpravou O-000045/2013
Komisi
článek 115 jednacího řádu
Klaus-Heiner Lehne
za Výbor pro právní záležitosti
Tadeusz Zwiefka
za skupinu PPE
Luigi Berlinguer
za skupinu S&D
Cecilia Wikström
za skupinu ALDE
Eva Lichtenberger
za skupinu Verts/ALE
Sajjad Karim
za skupinu ECR
Francesco Enrico Speroni
za skupinu EFD
Jiří Maštálka
za skupinu GUE/NGL

Na základě článků D a E návrhu smlouvy o výjimkách z autorského práva pro osoby se zrakovým postižením, který předložila Světová organizace duševního vlastnictví (WIPO), by pro organizace sdružující osoby se zrakovým postižením mohla být stanovena povinnost provádět zjištění v zemích, v nichž nejsou usídleny, s cílem určit, které knihy by mohly být „komerčně dostupné“ v přístupných formátech.

Na základě článku D by organizace sdružující osoby se zrakovým postižením již nemohly nevidomým v jiných zemích zasílat přístupné knihy přímo, nýbrž prostřednictvím mezinárodní distribuční sítě, kterou budou zajišťovat pouze organizace pro nevidomé.

Výbor pro právní záležitosti se obává, že tato navržená ustanovení přístup osob se zdravotním postižením ke knihám s přístupným formátem ještě ztíží.

1.  Jak se Komise dívá na skutečnost, že by se organizace pro nevidomé zabývaly přeshraniční výměnou knih v souladu se stávajícím zněním článků D a E návrhu smlouvy?

2.  Je Komise rovněž znepokojena tím, že by povinnost zjišťovat „komerční dostupnost“ v dovážející zemi či chybějící přímá distribuce příjemcům v jiné zemi mohla zasílání knih s přístupným formátem do zahraničí podstatně zkomplikovat?

3.  Jak Komise hodlá s ohledem na výše uvedené zajistit, aby osoby se zrakovým postižením měly snadný přístup ke knihám s přístupným formátem, i když se bude jednat o přeshraniční distribuci?

Předložení: 18.4.2013

Postoupení: 22.4.2013

Platné do: 29.4.2013