Forespørgsel/spørgsmål fra parlamentsmedlemmer - O-000045/2013Forespørgsel/spørgsmål fra parlamentsmedlemmer
O-000045/2013

  WIPO-traktaten om undtagelser fra ophavsretten for personer med synshandicap

18.4.2013

Forespørgsel til mundtlig besvarelse O-000045/2013
til Kommissionen
jf. forretningsordenens artikel 115
Klaus-Heiner Lehne
for Retsudvalget
Tadeusz Zwiefka
for PPE-Gruppen
Luigi Berlinguer
for S&D-Gruppen
Cecilia Wikström
for ALDE-Gruppen
Eva Lichtenberger
for Verts/ALE-Gruppen
Sajjad Karim
for ECR-Gruppen
Francesco Enrico Speroni
for EFD-Gruppen
Jiří Maštálka
for GUE/NGL-Gruppen

Artikel D og E i udkastet til traktat om undtagelser fra ophavsretten for personer med synshandicap fra Verdensorganisationen for Intellektuel Ejendomsret (WIPO) kan gøre det nødvendigt for synshæmmedes organisationer at foretage kontrol i andre lande end deres eget for at fastslå, hvilke bøger der eventuelt er "kommercielt tilgængelige" i egnede formater.

Artikel D kan forhindre de synshæmmedes organisationer i at sende tilgængelige bøger direkte til blinde enkeltpersoner i andre lande på grund af sit krav om, at international distribution kun kan foregå via blindeorganisationer.

Retsudvalget frygter, at disse foreslåede bestemmelser vil kunne gøre det vanskeligere for personer med synshandicap at få adgang til egnede bogformater.

1.  Hvad er Kommissionens vurdering af blindeorganisationernes muligheder for at udveksle bøger på tværs af grænserne med den nuværende ordlyd af artikel D og E i traktatudkastet?

2.  Er Kommissionen enig i, at kravet om kontrol af "kommerciel tilgængelighed" i importlandet samt den manglende mulighed for direkte distribution til modtagerne i et andet land kan gøre det betydeligt vanskeligere at sende bøger i egnede formater til udlandet?

3.  Hvordan vil Kommissionen på baggrund af ovenstående sikre, at personer med synshandicap har let adgang til bøger i egnede formater på tværs af landegrænser?

Indgivet: 18.4.2013

Videresendt: 22.4.2013

Besvarelsesfrist: 29.4.2013