Deputātu jautājumi
PDF 191kWORD 27k
2013. gada 18. aprīlis
O-000045/2013

Jautājums, uz kuru jāatbild mutiski O-000045/2013

Komisijai

Reglamenta 115. pants

Klaus-Heiner Lehne

Juridiskā komiteja komitejas vārdā

Tadeusz Zwiefka

PPE grupas vārdā

Luigi Berlinguer

S&D grupas vārdā

Cecilia Wikström

ALDE grupas vārdā

Eva Lichtenberger

Verts/ALE grupas vārdā

Sajjad Karim

ECR grupas vārdā

Francesco Enrico Speroni

EFD grupas vārdā

Jiří Maštálka

GUE/NGL grupas vārdā


  Temats:  WIPO līgums par autortiesību izņēmumiem attiecībā uz vājredzīgajiem

Pasaules Intelektuālā īpašuma organizācijas (WIPO) ierosinātā līguma projekta par autortiesību izņēmumiem attiecībā uz vājredzīgajiem D un E pantā varētu noteikt prasību vājredzīgo organizācijām veikt pārbaudes citā, nevis savā valstī, lai konstatētu, kuras grāmatas varētu laist tirdzniecībā pieejamos formātos.

D pants varētu atturēt vājredzīgo organizācijas sūtīt pieejamās grāmatas tieši neredzīgām personām citās valstīs, starptautisku izplatīšanu prasot nodrošināt vienīgi ar neredzīgo organizāciju starpniecību.

Juridiskā komiteja ir nobažījusies, ka šie ierosinātie noteikumi varētu apgrūtināt vājredzīgo piekļuvi grāmatām pieejamos formātos.

1.  Kāds ir Komisijas novērtējums par neredzīgo organizāciju iespēju iesaistīties grāmatu pārrobežu apmaiņā saskaņā ar līguma projekta D un E panta pašreizējo formulējumu?

2.  Vai arī Komisija ir nobažījusies, ka prasība pārbaudīt laišanas tirdzniecībā iespēju importētājvalstī vai tiešas izplatīšanas nepieejamība saņēmējiem citā valstī varētu būtiski apgrūtināt pieejamos formātos izgatavotu grāmatu nosūtīšanu uz ārvalstīm?

3.  Ņemot vērā iepriekš minēto, kā Komisija panāks, ka vājredzīgajiem ir nodrošināta ērta pārrobežu piekļuve grāmatām pieejamos formātos?

Iesniegšanas datums: 18.4.2013

Nosūtīts: 22.4.2013

Termiņš atbildei: 29.4.2013

Jautājuma oriģinālvaloda: EN 
Juridisks paziņojums - Privātuma politika