Pytanie poselskie - O-000045/2013Pytanie poselskie
O-000045/2013

  Traktat Światowej Organizacji Własności Intelektualnej o wyjątkach w prawie autorskim dla osób niedowidzących

18.4.2013

Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej O-000045/2013
do Komisji
art. 115 Regulaminu PE
Klaus-Heiner Lehne
Komisji Prawnej
Tadeusz Zwiefka
w imieniu grupy PPE
Luigi Berlinguer
w imieniu grupy S&D
Cecilia Wikström
w imieniu grupy ALDE
Eva Lichtenberger
w imieniu grupy Verts/ALE
Sajjad Karim
w imieniu grupy ECR
Francesco Enrico Speroni
w imieniu grupy EFD
Jiří Maštálka
w imieniu grupy GUE/NGL

Artykuły D i E projektu traktatu o wyjątkach w prawie autorskim dla osób niedowidzących zaproponowanego przez Światową Organizację Własności Intelektualnej (WIPO) może wymagać od organizacji zrzeszających osoby niedowidzące sprawdzania w państwach innych niż ich własne, które książki mogą być „osiągalne w sprzedaży” w dostępnych formatach.

Artykuł D może uniemożliwić organizacjom zrzeszającym osoby niedowidzące wysyłkę dostępnych książek bezpośrednio do niewidomych w innych krajach w wyniku wymogu międzynarodowej dystrybucji za pomocą wyłącznie organizacji zrzeszających osoby niewidome.

Komisja Prawna jest zaniepokojona, że proponowane przepisy mogłyby utrudnić osobom niedowidzącym dostęp do książek w odpowiednich formatach.

1.  Jak Komisja ocenia możliwości organizacji osób niewidomych zajęcia się transgraniczną wymianą książek zgodnie z obecnym brzmieniem art. D i E projektu traktatu?

2.  Czy Komisja podziela zaniepokojenie, ze wymóg sprawdzania „osiągalności w sprzedaży” w państwie importującym czy też brak bezpośredniej dystrybucji do osób korzystających w innym państwie, mogłyby znacznie utrudnić wysyłanie za granicę książek w dostępnych formatach?

3.  W związku z powyższym jak Komisja zamierza zapewnić osobom niedowidzącym łatwy transgraniczny dostęp do książek w dostępnych dla nich formatach?

Przedłożone: 18.4.2013

Przekazane: 22.4.2013

Termin na udzielenie odpowiedzi: 29.4.2013