Forespørgsel/spørgsmål fra parlamentsmedlemmer - O-000046/2013Forespørgsel/spørgsmål fra parlamentsmedlemmer
O-000046/2013

  Gennemførelse af Stockholmprogrammet og området med frihed, sikkerhed og retfærdighed

Forespørgsel til mundtlig besvarelse O-000046/2013
til Rådet
jf. forretningsordenens artikel 115
Klaus-Heiner Lehne
for Retsudvalget
Juan Fernando López Aguilar
for Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender
Carlo Casini
for Udvalget om Konstitutionelle Anliggender

Procedure : 2013/2617(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb :  
O-000046/2013
Indgivne tekster :
O-000046/2013 (B7-0202/2013)
Afstemninger :
Vedtagne tekster :

Den 20. april 2010 forelagde Kommissionen en handlingsplan til gennemførelse af Stockholmprogrammet, som Det Europæiske Råd på mødet den 10. og 11. december 2009, efter at Parlamentet havde vedtaget sin beslutning af 25. november 2009 om det flerårige program 2010-2014 for området med frihed, sikkerhed og retfærdighed (Stockholmprogrammet). Hensigten var at fastlægge et område med frihed, sikkerhed og retfærdighed for EU's borgere i et åbent og sikkert Europa, som både gavner og beskytter dem.

Da vi allerede er gået ind i anden del af programmets gyldighedsperiode (2010-2014), og da det derfor snart vil være hensigtsmæssigt at overveje indholdet i det efterfølgende program, anses det for at være bydende nødvendigt at gennemføre en evaluering af programmets gennemførelse på baggrund af de oplysninger, der er til rådighed i dag, navnlig for så vidt angår det konkrete omfang af de opnåede resultater til fordel for EU's borgere som følge af de planlagte foranstaltninger i programmet, instrumenterne i forbindelse med dets gennemførelse og de nuværende problemer, med henblik på at fastholde og om nødvendigt stimulere integrationsdynamikken på dette afgørende område for EU's borgere.

1.  I hvilket omfang mener Rådet, at Stockholmprogrammets målsætninger hidtil er blevet opfyldt på en hensigtsmæssig måde ved den konkrete gennemførelse af de foranstaltninger, som Den Europæiske Union har vedtaget?

2.  På hvilke områder har der været de største vanskeligheder, og hvor er der stadig blokeringer? Hvad er årsagerne til, at der stadig er vanskeligheder eller blokeringer?

3.  Har de nye institutionelle bestemmelser i Lissabontraktaten givet mulighed for at forbedre effektiviteten og den demokratiske legitimitet af Unionens foranstaltninger inden for området med frihed, sikkerhed og retfærdighed samt medlemsstaternes konkrete gennemførelse af de vedtagne foranstaltninger?

Indgivet: 25.4.2013

Videresendt: 26.4.2013

Besvarelsesfrist: 17.5.2013