Parlamendi esitatud küsimus - O-000046/2013Parlamendi esitatud küsimus
O-000046/2013

  Stockholmi programmi rakendamine ning vabadusel, turvalisusel ja õigusel rajaneva ala loomine

Suuliselt vastatav küsimus O-000046/2013
nõukogule
Kodukorra artikkel 115
Klaus-Heiner Lehne
Õiguskomisjoni nimel
Juan Fernando López Aguilar
Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjoni nimel
Carlo Casini
Põhiseaduskomisjoni nimel

Menetlus : 2013/2617(RSP)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik :  
O-000046/2013
Esitatud tekstid :
O-000046/2013 (B7-0202/2013)
Hääletused :
Vastuvõetud tekstid :

Komisjon esitas 20. aprillil 2010 tegevuskava Stockholmi programmi rakendamiseks, mis oli vastu võetud 10.–11. detsembril 2009. aastal Euroopa Ülemkogul pärast seda, kui Euroopa Parlament oli 25. novembril 2009 vastu võtnud resolutsiooni vabadusel, turvalisusel ja õigusel rajanevat ala käsitleva mitmeaastase programmi kohta aastateks 2010–2014 (Stockholmi programm). Eesmärk oli luua Euroopa kodanikele avatud ja turvalises Euroopas vabadusel, turvalisusel ja õigusel rajanev ala, mis kodanikke teenib ja kaitseb.

Kuna oleme jõudnud programmi jaoks ette nähtud perioodi (2010–2014) teise poolde, tuleks juba mõelda järgmise programmi sisule. Selleks, et säilitada ja vajaduse korral anda integratsioonile uus tõuge selles Euroopa kodanikule olulises valdkonnas, tuleks praeguseks olemas oleva teabe ja andmete põhjal hinnata programmi rakendamist, võttes eelkõige arvesse seda, milliseid konkreetseid tulemusi saavutati programmi meetmetega Euroopa kodanike jaoks, programmi rakendamise vahendeid ja ilmnenud probleeme.

1.  Millisel määral on nõukogu arvates Stockholmi programmi eesmärgid praeguseks hetkeks Euroopa Liidu poolt vastu võetud meetmete konkreetse rakendamise teel saavutatud?

2.  Millised on valdkonnad, kus esinevad kõige suuremad raskused või takistused? Millised on nende jätkuvate raskuste või takistuste peamised põhjused?

3.  Kas Lissaboni lepingus kehtestatud institutsioonide kohta käivad uued sätted on parandanud nii liidu tegevuse efektiivsust kui ka demokraatlikku legitiimsust seoses vabadusel, turvalisusel ja õigusel rajaneva ala loomisega ning vastu võetud meetmete konkreetset rakendamist liikmesriikide poolt?

Esitatud: 25.4.2013

Edastatud: 26.4.2013

Vastuse tähtaeg: 17.5.2013