Parlamenta jautājums - O-000046/2013Parlamenta jautājums
O-000046/2013

  Stokholmas programmas un brīvības, drošības un tiesiskuma telpas īstenošana

Jautājums, uz kuru jāatbild mutiski O-000046/2013
Padomei
Reglamenta 115. pants
Klaus-Heiner Lehne
Juridiskā komiteja komitejas vārdā
Juan Fernando López Aguilar
Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja komitejas vārdā
Carlo Casini
Konstitucionālo jautājumu komiteja komitejas vārdā

Procedūra : 2013/2617(RSP)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls :  
O-000046/2013
Iesniegtie teksti :
O-000046/2013 (B7-0202/2013)
Balsojumi :
Pieņemtie teksti :

Komisija 2010. gada 20. aprīlī iesniedza rīcības plānu, lai īstenotu Stokholmas programmu, kuru Eiropadome pieņēma 2009. gada 10. un 11. decembrī pēc tam, kad Parlaments bija pieņēmis 2009. gada 25. novembra rezolūciju par daudzgadu programmu 2010.–2014. gadam saistībā ar brīvības, drošības un tiesiskuma telpu (Stokholmas programma). Tajā tika paredzēts Eiropas pilsoņu interesēs izveidot brīvības, drošības un tiesiskuma telpu atvērtā un drošā Eiropā tās pilsoņu un viņu aizsardzības labā.

Tā kā esam jau laikposma, kuram šī programma tika izstrādāta (2010–2014), otrajā pusē un tādēļ mums drīz vajadzētu apsvērt turpmākās programmas saturu, šķiet, ka ir absolūti nepieciešams izvērtēt tās īstenošanu, pamatojoties uz pašlaik pieejamo informāciju un datiem, jo īpaši attiecībā uz konkrētiem sasniegumiem Eiropas pilsoņu labā, kas panākti, izmantojot programmā paredzētos pasākumus, tās īstenošanas instrumentiem un konstatētajām problēmām, lai saglabātu un vajadzības gadījumā atjaunotu integrācijas tempu šajā Eiropas pilsoņiem būtiskajā jomā.

1.  Kāds ir Padomes viedoklis par to, cik lielā mērā Stokholmas programmas mērķi ir līdz šim atbilstīgi sasniegti, konkrēti īstenojot Eiropas Savienības pieņemtos pasākumus?

2.  Kurās jomās konstatētas vislielākās grūtības vai joprojām pastāv šķēršļi? Kādi ir šajās jomās joprojām raksturīgo grūtību un šķēršļu galvenie iemesli?

3.  Vai ar jauno institucionālo kārtību, kas ieviesta ar Lisabonas līgumu, ir bijis iespējams uzlabot Savienības darbības efektivitāti un demokrātisko leģitimitāti saistībā ar brīvības, drošības un tiesiskuma jomu, kā arī to, kā dalībvalstis faktiski īsteno pieņemtos pasākumus?

Iesniegšanas datums: 25.4.2013

Nosūtīts: 26.4.2013

Termiņš atbildei: 17.5.2013