Parlementaire vraag - O-000046/2013Parlementaire vraag
O-000046/2013

  Tenuitvoerlegging van het programma van Stockholm en de ruimte van vrijheid, veiligheid en rechtvaardigheid

Vraag met verzoek om mondeling antwoord O-000046/2013
aan de Raad
Artikel 115 van het Reglement
Klaus-Heiner Lehne
namens de Commissie juridische zaken
Juan Fernando López Aguilar
namens de Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken
Carlo Casini
namens de Commissie constitutionele zaken

Procedure : 2013/2617(RSP)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus :  
O-000046/2013
Ingediende teksten :
O-000046/2013 (B7-0202/2013)
Stemmingen :
Aangenomen teksten :

Op 20 april 2010 heeft de Commissie een actieplan ingediend met het oog op de tenuitvoerlegging van het programma van Stockholm, dat op 10 en 11 december 2009 door de Europese Raad was goedgekeurd, nadat het Europees Parlement op 25 november 2009 zijn resolutie had aangenomen over het meerjarenprogramma 20102014 betreffende de ruimte van vrijheid, veiligheid en rechtvaardigheid (programma van Stockholm). Het was de bedoeling een ruimte van vrijheid, veiligheid en rechtvaardigheid ten dienste van de Europese burgers in het leven te roepen in een open en veilig Europa dat deze burgers ten dienste staat en beschermt.

Wij zijn reeds aanbeland in het tweede gedeelte van de periode waarvoor dit programma is uitgewerkt (20102014) en binnenkort moet dus worden nagedacht over de inhoud van het vervolg hierop. Een evaluatie van de uitvoering ervan op basis van de thans beschikbare informatie en gegevens, met name over de concrete dimensie van de resultaten die ten gunste van de Europese burgers zijn behaald dankzij de in het programma geplande maatregelen, over de uitvoeringsinstrumenten en over de problemen die zich hebben voorgedaan, lijkt derhalve absoluut noodzakelijk om de dynamiek van de integratie op dit voor de Europese burger essentiële terrein te handhaven en, zo nodig, nieuw leven in te blazen.

1.  In welke mate denkt de Raad dat de doelstellingen van het programma van Stockholm tot dusverre op passende wijze zijn verwezenlijkt middels de concrete tenuitvoerlegging van de door de Europese Unie goedgekeurde maatregelen?

2.  Op welke gebieden deden zich de voornaamste moeilijkheden voor en blijven er blokkades bestaan? Welke zijn de belangrijkste oorzaken van de nog bestaande moeilijkheden en blokkades?

3.  Hebben de nieuwe institutionele bepalingen die door het Verdrag van Lissabon zijn ingevoerd, het mogelijk gemaakt zowel de doeltreffendheid als de democratische legitimiteit van het optreden van Unie in het kader van de ruimte van vrijheid, veiligheid en rechtvaardigheid te vergroten, alsmede de concrete uitvoering van de goedgekeurde maatregelen door de lidstaten?

Ingediend: 25.4.2013

Doorgezonden: 26.4.2013

Uiterste datum beantwoording: 17.5.2013