Pytanie poselskie - O-000046/2013Pytanie poselskie
O-000046/2013

  Realizacja programu sztokholmskiego oraz przestrzeni wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości

Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej O-000046/2013
do Rady
art. 115 Regulaminu PE
Klaus-Heiner Lehne
Komisji Prawnej
Juan Fernando López Aguilar
Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych
Carlo Casini
Komisji Spraw Konstytucyjnych

Procedura : 2013/2617(RSP)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury :  
O-000046/2013
Teksty złożone :
O-000046/2013 (B7-0202/2013)
Głosowanie :
Teksty przyjęte :

W dniu 20 kwietnia 2010 r. Komisja przedstawiła plan działania w celu realizacji programu sztokholmskiego przyjętego przez Radę Europejską w dniach 10 i 11 grudnia 2009 r. po przyjęciu przez Parlament Europejski rezolucji z dnia 25 listopada 2009 r. w sprawie wieloletniego programu na lata 2010-2014 dotyczącego przestrzeni wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości (program sztokholmski). Chodziło o stworzenie przestrzeni wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości w otwartej i bezpiecznej Europie dla dobra i ochrony obywateli.

Ponieważ znajdujemy się już w drugiej połowie okresu, na który program ten został opracowany (2010-2014) oraz ponieważ w związku z tym wkrótce będzie należało się zastanowić nad treścią programu, który go zastąpi, bezwzględnie konieczne wydaje się dokonanie oceny jego realizacji w oparciu o aktualnie dostępne informacje i dane, w szczególności, jeśli chodzi o konkretny wymiar rezultatów uzyskanych dla obywateli UE dzięki środkom przewidzianym w programie oraz w odniesieniu do instrumentów realizacji i problemów, jakie wystąpiły, aby utrzymać i w razie potrzeby ożywić dynamikę integracji w tej istotnej dla obywatela europejskiego dziedzinie.

1.  W jakim zakresie zostały, zdaniem Rady, do tej pory osiągnięte w sposób wystarczający cele programu sztokholmskiego w ramach konkretnego wdrażania środków przyjętych przez Unię Europejską?

2.  W jakich dziedzinach stwierdzono największe trudności i w jakich dziedzinach istnieją w dalszym ciągu przeszkody? Co jest główną przyczyną takich trudności bądź przeszkód w dziedzinach, w których one nadal występują?

3.  Czy nowe przepisy instytucjonalne wprowadzone na mocy traktatu lizbońskiego pozwoliły na poprawę skuteczności i demokratycznej legitymacji działań Unii w ramach przestrzeni wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości oraz poprawę konkretnego wdrażania przyjętych środków przez państwa członkowskie?

Przedłożone: 25.4.2013

Przekazane: 26.4.2013

Termin na udzielenie odpowiedzi: 17.5.2013