Κοινοβουλευτική ερώτηση - O-000048/2013Κοινοβουλευτική ερώτηση
O-000048/2013

  Σημαντική αύξηση των νορβηγικών δασμών επί των γεωργικών προϊόντων

Ερώτηση με αίτημα προφορικής απάντησης O-000048/2013
προς την Επιτροπή
Άρθρο 115 του Κανονισμού
Vital Moreira, Christofer Fjellner
εξ ονόματος της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου

Διαδικασία : 2013/2547(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου :  
O-000048/2013
Κείμενα που κατατέθηκαν :
O-000048/2013 (B7-0210/2013)
Ψηφοφορία :
Κείμενα που εγκρίθηκαν :

Από την 1η Ιανουαρίου 2013, οι Ευρωπαίοι εξαγωγείς ορισμένων ειδών τυριού και αρνίσιου και βοδινού κρέατος βρίσκονται αντιμέτωποι με κατ’ αξίαν δασμούς ύψους 277%, 429% και 344% αντίστοιχα στη νορβηγική αγορά. Πριν από αυτό το μέτρο, είχε προηγηθεί η επιβολή νέου εισαγωγικού δασμού ύψους 72% στις ορτανσίες (hortensia).

Μπορεί η Επιτροπή να αναφέρει αν προηγήθηκε επαρκής διαβούλευση με τις νορβηγικές αρχές πριν από την απόφασή τους να επιβάλουν τέτοια μέτρα; Ζήτησε η Επιτροπή να πραγματοποιηθεί διαβούλευση με τις νορβηγικές αρχές και, εάν ναι, ποιο ήταν το αποτέλεσμα αυτής;

Ποιες είναι οι εκτιμήσεις της Επιτροπής σχετικά με τις βραχυπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες επιπτώσεις των μέτρων αυτών στις εξαγωγικές ροές των σχετικών προϊόντων από την ΕΕ προς τη Νορβηγία;

Θεωρεί η Επιτροπή ότι τα μέτρα αυτά συνιστούν παράβαση των υποχρεώσεων που απορρέουν από τη συμφωνία ΕΟΧ, καθώς και υπαναχώρηση σε σχέση με την τελευταία συμφωνία ΕΕ-Νορβηγίας για περαιτέρω εμπορικές προτιμήσεις σε γεωργικά προϊόντα, η οποία τέθηκε σε ισχύ τον Ιανουάριο του 2012 και θεωρήθηκε αμοιβαία επωφελής; Θεωρεί η Επιτροπή ότι οι νέοι νορβηγικοί δασμοί συνιστούν μέτρο περιορισμού των εισαγωγών, το οποίο θα μπορούσε να θεωρηθεί νέος φραγμός στο εμπόριο στο πλαίσιο του ΠΟΕ και του ΕΟΧ;

Ποια πρόσθετα μέτρα σκοπεύει να λάβει η Επιτροπή σε περίπτωση που δεν υπάρξουν αξιόπιστες προσπάθειες από την πλευρά των νορβηγικών αρχών για ταχεία επίλυση του ζητήματος;

Κατάθεση: 26.4.2013

Διαβίβαση: 30.4.2013

Λήξη προθεσμίας: 7.5.2013