Parlamentin kysymys - O-000048/2013Parlamentin kysymys
O-000048/2013

  Norjaan vietävien maataloustuotteiden tullimaksujen huomattava korotus

Suullisesti vastattava kysymys O-000048/2013
komissiolle
työjärjestyksen 115 artikla
Vital Moreira, Christofer Fjellner
Kansainvälisen kaupan valiokunnan puolesta

Menettely : 2013/2547(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari :  
O-000048/2013
Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :
O-000048/2013 (B7-0210/2013)
Äänestykset :
Hyväksytyt tekstit :

Vuoden 2013 tammikuun ensimmäisestä päivästä lähtien eurooppalaiset viejät ovat joutuneet maksamaan Norjan markkinoilla tullimaksuja 277 prosenttia tiettyjen juustojen, 429 prosenttia lampaanlihatuotteiden ja 344 prosenttia naudanlihatuotteiden arvosta. Hortensioille (hydrangea) oli jo aiemmin asetettu uusi 72 prosentin tuontitulli.

Voiko komissio kertoa, kuulivatko Norjan viranomaiset sitä riittävästi ennen kuin ne päättivät ehdottaa tällaisia toimenpiteitä? Onko komissio pyytänyt neuvottelujen aloittamista Norjan hallituksen kanssa, ja mikä oli lopputuloksena?

Millaisia lyhyen ja pitkän aikavälin seurauksia komissio arvioi näillä toimenpiteillä olevan kyseisten tuotteiden viennille Euroopan unionista Norjaan?

Ovatko nämä toimet komission mielestä ETA-sopimuksen velvoitteiden vastaisia ja poikkeavatko ne viimeisimmästä EU:n ja Norjan välisestä maataloustuotteiden kaupassa myönnettäviä lisäetuuksia koskevasta sopimuksesta, joka tuli voimaan tammikuussa 2012 ja jonka katsottiin hyödyttävän molempia osapuolia? Onko komissio sitä mieltä, että Norjan asettamat uudet tullimaksut muodostavat rajoitteen tuonnille ja ne voidaan WTO:ssa ja ETA:ssa tulkita uudeksi kaupan esteeksi?

Mihin toimiin komissio aikoo seuraavaksi ryhtyä, jos Norjan viranomaiset eivät vakuuttavasti pyri asian ripeään ratkaisemiseen?

Jätetty: 26.4.2013

Välitetty: 30.4.2013

Määräaika: 7.5.2013