Parlamentsfråga - O-000048/2013Parlamentsfråga
O-000048/2013

  Betydande höjning av norska tullar på jordbruksprodukter

Fråga för muntligt besvarande O-000048/2013
till kommissionen
Artikel 115 i arbetsordningen
Vital Moreira, Christofer Fjellner
för utskottet för internationell handel

Förfarande : 2013/2547(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :  
O-000048/2013
Ingivna texter :
O-000048/2013 (B7-0210/2013)
Omröstningar :
Antagna texter :

Sedan den 1 januari 2013 tvingas europeiska exportörer av vissa ostar, lammkött och nötkött betala värdetullar på respektive 277 procent, 429 procent och 344 procent på den norska marknaden. Denna höjning föregicks av införandet av en ny importtull på 72 procent på hortensior (hydrangea).

Kan kommissionen meddela om den i vederbörlig ordning rådfrågades av de norska myndigheterna innan dessa fattade beslutet att föreslå nämnda åtgärder? Har kommissionen begärt samråd med de norska myndigheterna och, om så är fallet, vilka var resultaten av detta samråd?

Hur tror kommissionen att dessa åtgärder kommer att påverka exportflödet från EU till Norge av berörda produkter på kort och på lång sikt?

Anser kommissionen att dessa åtgärder strider mot skyldigheterna enligt EES-avtalet och att de innebär ett avsteg från det senaste avtalet mellan EU och Norge om ytterligare handelsförmåner för jordbruksprodukter, som är i kraft sedan januari 2012 och som ansågs vara ömsesidigt fördelaktigt? Anser kommissionen att Norges nya tullavgifter är en importbegränsande åtgärd, som utgör ett nytt handelshinder inom ramen för Världshandelsorganisationen och EES?

Vilka ytterligare åtgärder ämnar kommissionen vidta om det visar sig att de norska myndigheterna inte på ett trovärdigt sätt försöker hitta en snabb lösning på detta problem?

Ingiven: 26.4.2013

Vidarebefordrad: 30.4.2013

Sista svarsdag: 7.5.2013