Forespørgsel/spørgsmål fra parlamentsmedlemmer - O-000049/2013Forespørgsel/spørgsmål fra parlamentsmedlemmer
O-000049/2013

  Dødvande i forbindelse med revisionen af forordning (EF) nr. 1049/2001

2.5.2013

Forespørgsel til mundtlig besvarelse O-000049/2013
til Rådet
jf. forretningsordenens artikel 115
Michael Cashman, Sylvie Guillaume, Claude Moraes
for S&D-Gruppen

I december 2011 vedtog Parlamentet sin førstebehandlingsholdning til Kommissionens to fælles forslag fra 2008 og 2011 om revision af forordning (EF) nr. 1049/2001 med henblik på at sikre større gennemsigtighed i EU's beslutningsproces for EU's borgere.

Siden dengang og trods forhandlinger og trepartsmøder med tre på hinanden følgende formandskaber er arbejdet med forordning (EF) nr. 1049/2001 gået i hårdknude i Rådet. Ifølge vores oplysninger skyldes dette Kommissions manglende vilje til at fortsætte arbejdet.

  Hvad er efter Rådets mening de væsentligste hindringer for fremskridt i forbindelse med revisionen?

  Kan Rådet præcisere de væsentligste punkter i revisionen, som kan indgå i en forhandlingspakke ved førstebehandlingen?

  Er Rådet enigt i, at der skal findes et fælles grundlag for alle tre institutioner for at sikre en vellykket afslutning på arbejdet med forordning (EF) nr. 1049/2001 inden udløbet af dette mandat?

Indgivet: 2.5.2013

Videresendt: 3.5.2013

Besvarelsesfrist: 24.5.2013