Parlamentarno vprašanje - O-000051/2013Parlamentarno vprašanje
O-000051/2013

  Revizija Uredbe št. 1049/2001 na mrtvi točki

7.5.2013

Vprašanje za ustni odgovor O-000051/2013
za Svet
Člen 115 poslovnika
Cornelis de Jong, Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat, Nikolaos Chountis, Patrick Le Hyaric
v imenu skupine GUE/NGL

Parlament je v prvi obravnavi decembra 2011 sprejel stališče o dveh skupnih predlogih Komisije iz leta 2008 in 2011 o reviziji Uredbe št. 1049/2001, da bi se za državljane EU zagotovila večja preglednost pri postopkih odločanja EU.

Od takrat, kljub pogajanjem ter trialogu s tremi zaporednimi predsedstvi, je revizija Uredbe št. 1049/2001 obstala na mrtvi točki na Svetu. Glede na naše informacije se je to zgodilo zaradi nepripravljenosti Komisije za nadaljevanje postopka.

  Kaj je po mnenju Sveta največja ovira za nadaljevanje revizije?

  Ali Svet lahko pojasni glavne točke revizije, ki bi lahko bile sestavni del pogajalskega svežnja v prvi obravnavi?

  Ali se Svet strinja, da je treba za uspešen zaključek revizije Uredbe št. 1049/2001 pred koncem tega mandata zagotoviti skupno stališče vseh treh institucij?

Vloženo: 7.5.2013

Posredovano: 8.5.2013

Rok za odgovor: 29.5.2013