Parlementaire vraag - O-000052/2013Parlementaire vraag
O-000052/2013

    Impasse bij de herziening van Verordening (EG) nr. 1049/2001

  7.5.2013

  Vraag met verzoek om mondeling antwoord O-000052/2013
  aan de Commissie
  Artikel 115 van het Reglement
  Cornelis de Jong, Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat, Nikolaos Chountis, Patrick Le Hyaric
  namens de GUE/NGL-Fractie

  Het Parlement heeft in december 2011 zijn standpunt in eerste lezing aangenomen over de twee gezamenlijke voorstellen van de Commissie uit 2008 en 2011 tot herziening van Verordening (EG) nr. 1049/2001, om te zorgen voor meer transparantie in het besluitvormingsproces van de EU voor de EU-burgers.

  Sindsdien, en ondanks onderhandelingen en trialogen met drie opeenvolgende Voorzitterschappen, is er in de Raad sprake van een impasse met betrekking tot de herziening van Verordening (EG) nr. 1049/2001. Volgens onze informatie is dit een gevolg van de onwil van de Commissie om verder te gaan.

    Wat zijn volgens de Commissie de belangrijkste obstakels die vooruitgang bij de herziening in de weg staan?

    Kan de Commissie haar mening verduidelijken met betrekking tot het standpunt van het Parlement in eerste lezing, en aangeven welke elementen ze aanvaarbaar en welke ze onaanvaardbaar vindt?

    Kan de Commissie verduidelijken wat haar onderhandelingspositie is in de besprekingen met de andere instellingen, en met name in de werkgroep van de Raad?

    Deelt de Commissie de mening dat er een compromis dient te worden gevonden tussen de drie instellingen teneinde te waarborgen dat de herziening van Verordening (EG) nr. 1049/2001 vóór het einde van dit mandaat succesvol wordt afgerond?

    Overweegt de Commissie haar voorstellen in te trekken indien er geen uitweg uit de impasse wordt gevonden?

  Ingediend: 7.5.2013

  Doorgezonden: 9.5.2013

  Uiterste datum beantwoording: 16.5.2013