Κοινοβουλευτική ερώτηση - O-000054/2013Κοινοβουλευτική ερώτηση
O-000054/2013

    Αδιέξοδο σχετικά με την αναθεώρηση του Κανονισμού 1049/2001

  7.5.2013

  Ερώτηση με αίτημα προφορικής απάντησης O-000054/2013
  προς την Επιτροπή
  Άρθρο 115 του Κανονισμού
  Judith Sargentini, Ulrike Lunacek, Hélène Flautre, Raül Romeva i Rueda, Franziska Keller
  εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

  Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε τη θέση του, σε πρώτη ανάγνωση τον Δεκέμβριο 2011 σχετικά με τις δυο κοινές προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής του 2008 και του 2011 που τροποποιούν τον Κανονισμό 1049/2001, προκειμένου να διασφαλιστεί περισσότερη διαφάνεια στην ευρωπαϊκή διαδικασία λήψης αποφάσεων για τους πολίτες της ΕΕ.Από τότε και παρά τις διαπραγματεύσεις και τους τριμερείς διαλόγους από τρεις διαδοχικές προεδρίες, η υπόθεση βρίσκεται σε αδιέξοδο στο Συμβούλιο. Σύμφωνα με δικές μας πληροφορίες, αυτό οφείλεται στην απροθυμία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να προχωρήσει.

    Ποια είναι τα κύρια εμπόδια για την πρόοδο της αναθεώρησης που μπορεί να εντοπίσει η Επιτροπή;

    Μπορεί η Επιτροπή να διευκρινίσει τη στάση της σχετικά με τη θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σε πρώτη ανάγνωση και ποια στοιχεία είναι αποδεκτά και ποια μη αποδεκτά;

    Μπορεί η Επιτροπή να παρουσιάσει τη διαπραγματευτική της θέση κατά τις συζητήσεις με τα άλλα θεσμικά όργανα, ιδίως την ομάδα εργασίας του Συμβουλίου;

    Συμφωνεί η Επιτροπή ότι είναι αναγκαίο να αποφασιστούν κοινοί παρανομαστές προκειμένου να διασφαλιστεί επιτυχής ολοκλήρωση των εργασιών πριν από τη λήξη της τρέχουσας θητείας;

    Θα εξέταζε η Επιτροπή το ενδεχόμενο να αποσύρει τις προτάσεις της σε περίπτωση που το αδιέξοδο παραμείνει;

  Κατάθεση: 7.5.2013

  Διαβίβαση: 9.5.2013

  Λήξη προθεσμίας: 16.5.2013