Κοινοβουλευτική ερώτηση - O-000058/2013Κοινοβουλευτική ερώτηση
O-000058/2013

  Αδιέξοδο σχετικά με την αναθεώρηση του Κανονισμού 1049/2001

15.5.2013

Ερώτηση με αίτημα προφορικής απάντησης O-000058/2013
προς το Συμβούλιο
Άρθρο 115 του Κανονισμού
Sophia in 't Veld, Sonia Alfano, Anneli Jäätteenmäki, Ramon Tremosa i Balcells, Marielle de Sarnez
εξ ονόματος της Ομάδας ALDE

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε τη θέση του, σε πρώτη ανάγνωση τον Δεκέμβριο 2011 σχετικά με τις δυο κοινές προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής του 2008 και του 2011 που τροποποιούν τον Κανονισμό 1049/2001, προκειμένου να διασφαλιστεί περισσότερη διαφάνεια στην ευρωπαϊκή διαδικασία λήψης αποφάσεων για τους πολίτες της ΕΕ.

Από τότε και παρά τις διαπραγματεύσεις και τους τριμερείς διαλόγους από τρεις διαδοχικές προεδρίες, η υπόθεση βρίσκεται σε αδιέξοδο στο Συμβούλιο. Σύμφωνα με δικές μας πληροφορίες, αυτό οφείλεται στην απροθυμία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να προχωρήσει.

     Ποια είναι τα κύρια εμπόδια για την πρόοδο της αναθεώρησης που μπορεί να εντοπίσει το Συμβούλιο;

     Μπορεί το Συμβούλιο να αποσαφηνίσει τα κύρια σημεία αναθεώρησης τα οποία θα μπορούσαν να αποτελέσουν μέρος ενός διαπραγματευτικού πακέτου σε πρώτη ανάγνωση;

     Συμφωνεί το Συμβούλιο ότι είναι αναγκαίο να αποφασιστούν κοινοί παρανομαστές ανάμεσα στα τρία ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα προκειμένου να διασφαλιστεί επιτυχής ολοκλήρωση των εργασιών πριν από τη λήξη της τρέχουσας θητείας;

Κατάθεση: 15.5.2013

Διαβίβαση: 16.5.2013

Λήξη προθεσμίας: 6.6.2013